Hospodářská soutěž a veřejné zakázky

Pozadí stránky

Hospodářská soutěž bez nadsázky představuje klíč k inovaci a rozvoji podnikání. Problematika soutěžního práva a veřejných zakázek je proto stěžejní oblastí, která ve velké míře ovlivňuje podnikatelské strategie rozhodování v dynamickém obchodním prostředí. Našim klientům poskytujeme individuální přístup a právní podporu, která zohledňuje specifika těchto odvětví a pomáhá jim držet krok s konkurencí a dosahovat vlastních obchodních cílů. 

Naše nabídka v oblasti soutěžního práva

 • Právní poradenství v oblasti hospodářské soutěže - poskytujeme právní služby zahrnující  posuzování soutěžních aspektů obchodních transakcí klientů, ať již z hlediska protiprávnosti postupu konkurence či jako preventivní kroky, otázku dominantního postavení soutěžitele na trhu a poradenství v oblasti horizontálních a vertikálních dohod, včetně uplatňování blokových výjimek zákazu kartelových dohod. 
 • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) - nabízíme právní podporu ve všech typech správního řízení před ÚOHS, včetně řízení o rozkladu, v leniency programu či při proceduře narovnání. Zastupujeme klienty také v případných v navazujících sporech před správními soudy. Právní podporu poskytujeme rovněž při nehlášených místních šetřeních („dawn raid“).
 • Vymáhání náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže -  poskytujeme komplexní poradenství při vymáhání nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku omezování hospodářské soutěže ve formě kartelu, a to včetně zastupování v případném soudním řízení. 
 • Konzultace při případě akvizic a spojování soutěžitelů – nabízíme právní podporu v řízení o povolení spojení, rozkladovém řízení či případném řízení před správními soudy. 
 • Realizujeme due diligence – revidujeme smluvní dokumentaci, analyzujeme jednání narušující hospodářskou soutěž a poskytujeme poradenství v souvislosti s průběžným plněním právních povinností vyplývajících z  legislativy v této oblasti, rovněž nastavujeme compliance program. 
 • Konzultace v oblasti významné tržní síly – poskytujeme právní poradenství při posuzování potenciálních nekalých praktik, poskytujeme právní servis při přípravě smluvní dokumentace.
 • Školení zaměstnanců – realizujeme odborná školení k vybraným otázkám soutěžního práva s důrazem na preventivní a praktická opatření.  

Naše nabídka v oblasti veřejných zakázek

 • Právní poradenství zadavatelům při zadávání veřejných zakázek a koncesí v zadávacím řízení i mimo ně – poskytujeme právní služby a konzultace k zadávacím procesům podle nejlepší praxe (best practice), doporučení vhodné strategie zajištění potřeb zadavatele a smluvních vztahů s dodavateli, využití předběžných tržních konzultací a inovativních přístupů. Zároveň také zadavatelům nabízíme právní podporu při posuzování souladu předložených nabídek se zákonem a zadávací dokumentací. 
 • Příprava a revize zadávací dokumentace pro zadavatele – zadavatelům rádi připravíme či zrevidujeme kompletní zadávací dokumentaci dle požadovaného druhu zadávacího řízení. 
 • Revize a praktické nastavení interních pravidel pro zadávání veřejných zakázek – zadavatelům jsme schopni revidovat případně nastavit interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek, aby splnili veškeré zákonné povinnosti a nehrozil jim případný postih ze strany kontrolních či dalších orgánů. 
 • Právní analýzy zadavatelům – pro veřejné a sektorové zadavatele naši specialisté rovněž provádějí důkladné právní analýzy týkající se ustanovení zákona o zadávaní veřejných zakázek včetně otázek aplikace výjimek z povinného dodržování striktní zákonné regulace v této oblasti (např. posouzení přípustnosti změny smlouvy ve smyslu její dovolenosti z pohledu zákona). 
 • Poradenství dodavatelům při účasti ve veřejných zakázkách a koncesí v zadávacím řízení i mimo ně – poskytujeme právní služby a konzultace dodavatelům spočívající jak v komplexní přípravě a kompletaci nabídek tak i v dílčích revizích nabídek včetně případné koordinace více subjektů podávajících společnou nabídku.
 • Zastupování dodavatelů při obraně proti nesprávnému postupu zadavatele – zastupujeme dodavatele v námitkovém řízení a případně i v řízení u ÚOHS. Poskytujeme tedy právní služby spočívající v přípravě námitek a návrhů na ÚOHS. 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme další informace v oblasti soutěžního práva i veřejných zakázek a přizpůsobíme naše služby Vašim specifickým nárokům a potřebám. 

Naši specialisté na Hospodářskou soutěž a veřejné zakázky

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.