Komunální právo

Pozadí stránky

Veřejná správa je čím dál tím více konfrontována s neustálými změnami právních předpisů a s narůstajícím portfoliem různorodých záležitostí, které mohou vzniknout nejen při správě veřejného majetku. Rozumíme specifickým potřebám veřejného sektoru a bohaté zkušenosti našich specialistů nám umožňují poskytovat komplexní poradenství a pomoc při řešení rozmanitých právních otázek a výzev, kterým obce či kraje čelí.

Naše nabídka v oblasti komunálního práva

 • Příprava a vypracování smluvní dokumentace a poradenství ve všech oblastech dispozice s veřejným majetkem 

  poskytujeme právní podporu zahrnující poradenství v otázkách správy obcí či krajů, strategického plánování a dodržování právních předpisů pro veřejné instituce, správu pohledávek a vymáhání závazků a připravujeme potřebnou právní dokumentaci, včetně veřejnoprávních smluv.
 • Zastupování před správními orgány a soudy

  – nabízíme komplexní a efektivní řešení sporů, a to ve správních řízeních i případných navazujících řízeních před správními soudy.
 • Konzultace v oblasti územního plánování

  Poskytujeme právní poradenství ve věci územního plánování, zastupování v řízení o přezkumu před nadřízeným správním orgánem či správním soudem, poradenství při provádění staveb, jejich změn a odstraňování či při dostavbě liniových staveb. Naše právní služby jsou zaměřeny na ochranu zájmů našich klientů v této klíčové oblasti veřejné správy.
 • Zastupování obcí a krajů v zadávacích řízeních – zajišťujeme právní poradenství při posuzování a hodnocení nabídek uchazečů, při přípravě smluvní dokumentace, poskytujeme konzultace v oblasti dotací, realizujeme právní audity a jsme připraveni obce či města zastupovat v případném řízení vedeném pro tvrzené porušení rozpočtové kázně.
 • Poradenství v oblasti výstavby - smlouvy o dílo, smlouvy o autorském dozoru, smlouvy o technickém dozoru investora jsou nejběžnějšími, nikoliv však jedinými dokumenty, nezbytnými při realizaci nového projektu, které pro klienty připravujeme.
 • Konzultace při nastavování mechanismů fungování svazků či společenství obcí – včetně poskytování právních služeb souvisejících s přípravou dokumentace a poradenství při koordinaci veřejných služeb či strategického rozvoje na území členských obcí.
 • Poradenství při zakládání příspěvkových organizací a dalších subjektů - zajišťujeme poradenství včetně přípravy základní dokumentace, analýzy mechanismů fungování daných subjektů, přeměny, reorganizace, rušení, zániku a likvidace.
 • Konzultace při konání místního referenda – poskytujeme poradenství při implementaci organizačního procesu pro místní referendum, a to od vydání usnesení zastupitelstva či přijetí návrhu přípravného výboru až po samotné hlasování. Připravujeme podklady pro účinnou komunikaci s občany v rámci informování o referendu.
 • Poradenství při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – pomáháme povinným subjektům porozumět právním aspektům žádostí o informace, poskytujeme odbornou asistenci při přípravě odpovědí, a to tak, aby byly v souladu se zákonem a současně i co nejefektivnější.
 • Poskytování právního poradenství při výkonu funkce veřejného opatrovníka - zajištujeme právní podporu při plnění úlohy veřejného opatrovníka v přenesené působnosti obce či města.
 • Legislativní analýzy a aktualizace – pravidelně sledujeme legislativní změny a informujeme o aktuálním znění právní úpravy, abychom zajistili soulad postupů klienta s platnými právními předpisy.
 • Poradenství v oblasti obecně závazných vyhlášek - poskytujeme konzultace obcím či krajům při přípravě OZV tak, aby byly naplněny všechny legislativně-technické náležitosti. V případě potřeby zastupujeme při přezkumu OZV v rámci soudního řízení před  Ústavním soudem.
 • Školení zaměstnanců veřejné správy – realizujeme aktualizační a prohlubující kurzy zejména v oblasti stavebního, správního, pracovního a závazkového práva či práva nemovitostí.

Proč si vybrat nás?

 • rozsáhlé odborné zkušenosti – našeho právního týmu nám umožňují poskytovat obcím, městům a krajům služby v široké škále právní problematiky a pomáhají vytvářet základy pro efektivní veřejnou správu,
 • individuální přístup – právní služby realizujeme dle konkrétních potřeb a specifik situace každého jednotlivého klienta,
 • komplexní právní služby - poskytujeme poradenství, které pokrývá všechny klíčové aspekty veřejné správy, a to i s přesahem do rozličných odvětví práva.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme další informace v oblasti komunálního práva a přizpůsobíme naše služby Vašim konkrétním potřebám.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.