Je povinností cyklisty využít při jízdě na kole stezku pro cyklisty?

Pozadí stránky
Je povinností cyklisty využít při jízdě na kole stezku pro cyklisty?
13. 5. 2024

Senát Nejvyššího správního soudu posuzoval ve svém nedávném rozhodnutí č.j. 4 As 102/2023-25 ze dne 21.12.2023, případ nezletilého cyklisty, který byl Městským úřadem v Bruntálu shledán vinným ze spáchání přestupku, když jel jako řidič horského kola po silnici, ačkoliv paralelně s ní vedla stezka pro chodce a cyklisty. Za toto jednání, označené správním orgánem za protiprávní, byla cyklistovi uložena pokuta ve výši 5.000 Kč a povinnost zaplatit náklady řízení spojené s projednáním přestupku ve výši 1.000 Kč.

S rozhodnutím městského úřadu cyklista nesouhlasil a podal proti němu žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, kdy se domáhal zrušení všech jeho výroků. Krajský soud ovšem žalobě nevyhověl, respektive potvrdil rozhodnutí správního orgánu co do výroku o vině a bez návrhu modifikoval výši uložené pokuty tak, že ji snížil na 1.500 Kč.

Ani s tímto názorem se však cyklista nemohl ztotožnit, a proto podal  kasační stížnost. Nejvyšší správní soud po přezkoumání celé věci poukázal na odůvodnění pozměňovacího návrhu k novele § 57 zákona č. 361/2000 Sb., zákona o silničním provozu upravujícího právě jízdu na jízdním kole, které klade velký důraz na to, že „Bezpečnost musí mít přednost. V řadě konkrétních situací je vhodné, aby cyklista namísto stezky užil silnici. Užití silnice může být bezpečnější i pro samotného cyklistu, např. pokud by užití stezky znamenalo nutnost několikanásobného odbočování a křížení jinak rovného úseku silnice, které zvyšuje pravděpodobnost výskytu kolizních situací.“

Nejvyšší správní soud dále konstatoval, že si je dobře vědom nutnosti chránit cyklisty, kteří jsou ve vztahu k motorovým vozidlům zranitelnými účastníky provozu na pozemních komunikacích, této ochrany je však dle jeho názoru třeba dosáhnout vzájemnou ohleduplností řidičů a cyklistů, nikoliv jejich povinnou separací bez ohledu na další okolnosti. Cyklisté nejsou trpěnými účastníky silničního provozu, nýbrž účastníky plnohodnotnými, není proto namístě je z užívání silniční komunikace vyřadit. Do kontrastu k tomuto argumentu zmínil kasační soud tu skutečnost, že i používání stezky pro chodce a cyklisty je spojeno se značnými riziky, kdy může mnohdy dojít k obdobně závažným kolizím jako na silnici. Je proto rozumné, aby měl cyklista možnost volby, jakou trasu zvolí, a to nejen podle konkrétních místních podmínek, ale také stavu komunikace, frekvence provozu či rychlosti jeho jízdy.

Závěrem lze shrnout, že dle aktuálního stanoviska Nejvyššího správního soudu cyklistům nevyplývá z ustanovení § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu povinnost užívat stezku pro chodce a cyklisty. Cyklistu je třeba chápat jako plnohodnotného účastníka silničního provozu, kterému náleží veškerá práva a povinnosti vztahující se k tomuto statusu. Není-li proto pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, je na uvážení cyklisty, zda pro svou jízdu využije silnici, či stezku pro chodce a cyklisty.

 

 

 

                                                                              

zaujalo vás toto téma?
zeptejte se autora

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.