Právo životního prostředí

Pozadí stránky

Uplatňování principu udržitelného rozvoje, šetrné využívání přírodních zdrojů, důraz na komplexní a integrované pojetí ochrany složek životního prostředí nejen jednotlivě, ale i jako celku a čím dál větší důraz na zásadu odpovědnosti původce, kladou značné požadavky na dodržování právních předpisů podnikateli či subjekty veřejné správy. Pomáháme klientům vyznat se v někdy až spletité oblasti enviromentální legislativy tak, aby při své činnosti reflektovali aktuální právní normy, a to při zachování efektivního přístupu.

Právní poradenství při realizací stavebních záměrů

Poskytujeme právní služby ve všech fázích projektu, zejména při územních a stavebních řízeních, při procesech posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), procesech posazování vlivů na koncepci na životní prostředí (SEA) či při zajištění jednotného enviromentálního stanoviska (JES). Připravujeme podklady a pomáháme klientům úspěšně projít povolovacími řízeními.

Konzultace a zastupování v oblasti nakládání s odpady

Zajišťujeme právní poradenství v oblasti odpadové legislativy vč. příslušných povolovacích procesů.

Zastupování před správními orgány

Nabízíme komplexní a efektivní zastupování v rámci kontrolních úkonů dozorových orgánů, přestupkových řízeních na všech úsecích veřejného práva, ve správních řízeních, případně také  v navazujících řízeních před správními soudy. 

Právní poradenství vztahující se k vodohospodářské problematice

Poskytujeme služby v oblasti nakládání s vodami, čištění odpadních vod, nakládání se závadnými látkami, přípravě vodních děl či k aspektům jejich provozování v souladu s platnou legislativou.

Ekologické právní audity

Realizujeme due diligence předmětu koupě či prodeje za účelem posouzení případných rizik enviromentální zátěže a jejich vliv na podnikání, zpracováváme právní stanoviska v této oblasti.

Komplexní právní poradenství v dalších oblastech práva životního prostředí

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a označování potravin a jejich obalů, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, ochrany veřejného zdraví a ochrany před hlukem, vibracemi a prachem, vč. přesahu do sousedských žalob.

Naším cílem

je poskytovat právní služby v obsáhlé oblasti práva životního prostředí, které se často úzce prolíná s právem stavebním, správním a v některých případech má přesah i do práva občanského, a to dle individuálního potřeb klienta tak, aby výsledkem byl úspěch projektu či záměru při minimalizaci nákladů a právních rizik.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme další informace v oblasti práva životního prostředí a přizpůsobíme naše služby Vašim specifickým nárokům a potřebám.

Naši specialisté na Právo životního prostředí

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.