Změna zákona o elektronických komunikacích

Pozadí stránky
Změna zákona o elektronických komunikacích
16. 11. 2021

S účinností od 1. ledna 2022 dochází ke změně zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Jedná se o velmi rozsáhlou novelu měnící zákon o elektronických komunikacích ve více než čtyřech stovkách změnových bodů. K tomu přistupují změny čtrnácti dalších zákonů, a to například zákona o požární ochraně, zákona o Českém rozhlasu, zákona o pozemních komunikacích, zákona o poštovních službách, zákona o integrovaném záchranném systému, zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákona o zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě či zákona o Hasičském záchranném sboru. Novelou rovněž dochází ke zrušení určitých podzákonných předpisů v oblasti elektronických komunikací.

Novelou citovaného zákona dochází k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, do českého vnitrostátního právního řádu.

Změny se dotknou, mimo jiné, i provozovatelů webových stránek, konkrétně tzv. cookies, které jsou považovány za osobní údaje.

Dosud uplatňovaný princip (opt-out) bude nahrazen principem opt-in, což znamená, že s používáním cookies bude muset návštěvník webových stránek vyslovit předem prokazatelný souhlas, který bude muset mít náležitosti dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Aby bylo možné naplnit povinnosti vyplývající z nově účinné právní úpravy, bude nutné na straně provozovatelů webových stránek analyzovat používané cookies a následně upravit jejich technický stav tak, aby v souvislosti s používáním cookies (jako osobních údajů) mohly být plněny informační povinnosti dle předpisů na ochranu osobních údajů. Návštěvník webových stránek bude muset mít před poskytnutím souhlasu informaci o tom, že jsou na webových stránkách používány cookies, přehled o jejich účelu, rozsahu a době používání. Souhlas bude muset být poskytnut výhradně formou opt-in a nesmí být jakýmkoli způsobem vynucován. Součástí informace o ochraně osobních údajů bude muset být i sdělení, jakým způsobem bude možné souhlas odvolat. Skutečnost poskytnutí souhlasu bude třeba archivovat, a v případě stížnosti subjektu údajů nebo dožádání ze strany příslušného úřadu bude muset být provozovatel webových stránek schopen existenci souhlasu doložit.

autor: Mgr. Pavel Piňos

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.