Zákon o evidenci skutečných majitelů

Pozadí stránky
Zákon o evidenci skutečných majitelů
1. 3. 2021

Dne 1.6.2021 se stane účinným zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. Tento zákon bude do českého právního řádu transponovat požadavky tzv. V. AML směrnice, která mimo jiné zakládá požadavek na veřejnost některých údajů o skutečných majitelích, zavedení kontrolních mechanismů ve vztahu k pravdivosti údajů uvedených v evidenci skutečných majitelů a stanovení sankcí za nesplnění povinností.

Dosavadní právní úprava v této oblasti byla obsažena zejména v části páté zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, která se zákonem č. 37/2021 Sb. zrušuje. Jedním z cílů nového zákona je zvýšení efektivnosti dosavadního právního režimu a motivovanosti právnických osob k evidování údajů o svých skutečných majitelích.

Evidující osobou, tedy subjektem, který má povinnost získávat a zaznamenávat údaje o svém skutečném majiteli, jsou všechny právnické osoby (pokud skutečného majitele mají) se sídlem v ČR a svěřenský správce (nebo osoba v obdobném postavení u zahraničního svěřenského fondu), pokud má svěřenský správce nebo spravovaný majetek vztah k ČR.

Platí, že skutečného majitele nemají a vést jejich evidenci nemusí např. stát a územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, státní příspěvkové organizace, školská zařízení, státní podniky, politické strany a hnutí, církve, odborové organizace, honební společenstva, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti apod.

Dle stávající právní úpravy je definice skutečného majitele uvedena v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. „AML zákon“). Skutečným majitelem je tak každá fyzická osoba, která je (i) koncovým příjemcem celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti právnické osoby a tento prospěch dále nepředává (více než 25 %) nebo (ii) osobou s koncovým vlivem.

Rozsah údajů zapisovaných do evidence skutečných majitelů se nově rozšiřuje. Bude tak třeba uvést, mimo jiné, den, od a do kterého je fyzická osoba skutečným majitelem a popis struktury vztahů, existuje-li, včetně jmen, obchodních firem a IČ osob, které v ní vystupují.

Nově bude komukoliv umožněno získat z evidence skutečných majitelů příslušný částečný výpis a zároveň získat potvrzení o tom, že o skutečném majiteli není v evidenci veden žádný údaj.

Do evidence skutečných majitelů se budou automaticky propisovat některé údaje z veřejných rejstříků, např. u společností s ručením omezeným společníci s podílem větším než 25 %, u akciových společností jediný akcionář.

Bude-li zjištěna nesrovnalost zápisu v evidenci skutečných majitelů se skutečností, povede příslušný orgán veřejné moci s příslušnou osobou po předchozí výzvě tzv. řízení o nesrovnalosti.

V případě, že skutečný majitel obchodní korporace nebude zapsán v evidenci, nebude mu smět být vyplacen podíl na zisku příslušné korporace, a nebude smět vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat v rámci nejvyššího orgánu příslušné korporace.

Zákon s nesplněním některých jím uložených povinností spojuje přestupkovou odpovědnost s možností uložení pokut až do výše 500.000,- Kč.

Zákon v rámci přechodných ustanovení stanovuje lhůty pro splnění povinností ze zákona vyplývajících.

autor: Mgr. Pavel Piňos

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.