Za nepožádání o zápis změny vlastníka lze dostat pokutu i několik let po prodeji automobilu

Pozadí stránky
Za nepožádání o zápis změny vlastníka lze dostat pokutu i několik let po prodeji automobilu
4. 3. 2024

Při koupi vozidla jsou dosavadní a nový vlastník, případně pouze nový vlastník sám, povinni požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností o zápis změny v registru silničních vozidel [1]. Kromě specifických náležitostí a příloh žádosti zákon k tomuto úkonu stanoví poměrně krátkou lhůtu, a to 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva, tedy zpravidla 10 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Porušení této povinnosti může být jako přestupek sankcionováno uložením pokuty ve výši až 50.000 Kč [2].

Až do nedávné doby nepanovala shoda na tom, zda se jedná o přestupek „jednorázový“, nebo trvající. To má přitom v praxi zásadní důsledky, neboť v prvním případě by se přestupek promlčel již za jeden rok [3] počínající běžet 11. pracovním dnem po převodu vlastnického práva, ve druhém případě však až dnem následujícím po dni, ve kterém by došlo k odstranění protiprávního stavu [4], tedy až den poté, co by bylo o žádost o zápis změny v registru skutečně požádáno (případně odpadnutím nesouladu evidence například převedením zpět na dřívějšího vlastníka) bez ohledu na to, zda by k podání žádosti došlo za jeden rok či za deset let od podání žádosti o zápis změny.

Rozsudkem ze dne 29. 2. 2024, č. j. 3 As 106/2022-25, Nejvyšší správní soud rozhodl, že přestupek je skutečně trvajícím. To znamená, že správní orgán bude oprávněn uložit pokutu za nevčasné požádání o zápis změny vlastníka i několik let poté, co k převodu došlo, a klidně i poté, co byl daný automobil vyřazen z provozu. V komentovaném rozhodnutí poukázal Nejvyšší správní soud i na svůj dřívější rozsudek ze dne 19. 8. 2022, č. j. 2 As 167/2020-32, ve kterém vysvětlil, že smyslem a účelem evidence vlastnických práv v registru vozidel je, aby stav odpovídal skutečnosti a aby se do něj změny promítaly neprodleně. K tomu má směřovat dodržení stanovené 10denní lhůty. Z tohoto důvodu tak dle Nejvyššího správního soudu společenská škodlivost způsobená nedodržením lhůty s časem neklesá, ale spíše stoupá.

Protože popisovaného přestupku se může dopustit jak prodávající, tak kupující, doporučujeme, aby při prodeji vozidla byla žádost o zápis změny vlastníka provedena bezodkladně po uzavření kupní smlouvy, a to ideálně dosavadním a novým vlastníkem společně. To kromě dodržení zákonné lhůty zajistí také to, že se ani jedna ze stran nedostane do situace, ve které by se pro nesoučinnost druhé strany či nedostatek podkladů již sama posléze zápisu změny vlastníka bez rozhodnutí soudu vůbec nedomohla.

[1] § 8 a § 8a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2] § 83 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[3] § 30 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., přestupkového zákona
[4] § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., přestupkového zákona

zaujalo vás toto téma?
zeptejte se autora

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.