Významné změny v oblasti daňových zákonů

Pozadí stránky
Významné změny v oblasti daňových zákonů
27. 2. 2017
Dlouho připravovaná novela daňových zákonů, evidovaná souhrnně jako tisk č. 873 (blíže dostupné na www.psp.cz), byla Poslaneckou sněmovnou schválena dne 13. ledna 2017. Tzv. „daňový balíček“, jak bývá tento souhrn novelizací zjednodušeně nazýván, nabude účinnosti k 1. dubnu 2017 (tato informace platí ke dni zpracování tohoto textu). V souhrnu přináší přes 200 legislativních změn v oblasti daní z příjmů a přes 130 změn v oblasti dani z přidané hodnoty. Dílčím způsobem se novela také dotkne zákona o místních poplatcích, zákona o správních poplatcích a rovněž daňového řádu. Je tak nepochybné, že tento daňový balíček významným způsobem zasáhne dotčené daňové předpisy a v tomto ohledu je nezbytné se na plánované změny náležitě připravit. Níže uvádíme přehled nejvýznamnějších změn, které nás od 1.4.2017 čekají:
  • Omezení výdajových paušálů. S účinností od 1.4.2017 dojde ke snížení hranice příjmů, na které je možno aplikovat tzv. výdajový paušál. Částečnou kompenzací tohoto snížení pak má být zrušení omezení, které znemožňuje uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti;
  • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě;
  • Zavedení institutu nespolehlivé osoby. Jedná se o obdobu již zažitého institutu nespolehlivého plátce s tím rozdílem, že správce daně může za nespolehlivou osobu označit i poplatníka, který není plátcem daně z přidané hodnoty;
  • Rozšíření případů ručení příjemce zdanitelného plnění. Ručení se nově bude aplikovat i na případy, kdy bude např. přijata úplata za zdanitelné plnění ve virtuální měně;
  • Změny v odpisování hmotného a nehmotného majetku;
  • Zvýšení úroků ze zadrženého nadměrného odpočtu o 1 %.
Některé změny se promítnou již pro zdaňovací období roku 2017 (např. zvýšení částek daňového zvýhodnění na dítě), některé až pro zdaňovací období započaté po účinnosti novely (např. pro fyzické osoby se změny v daňových předpisech použijí až od roku 2018 - např. omezení maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů – viz bod 1 přechodných ustanovení). Níže uvádíme celý text schválený Poslaneckou sněmovnou - http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=873&ct1=0&v=PZ&pn=2&pt=1 Návrh zákona byl ze strany Poslanecké sněmovny předložen k projednání Senátu, přičemž Senát se bude tímto návrhem zabývat dne 8.3.2017. V případě schválení Senátu bude návrh zákona postoupen prezidentu republiky Miloši Zemanovi. autor: JUDr. Jakub Hlína

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.