Určení otcovství po více než 50 letech

Pozadí stránky
Určení otcovství po více než 50 letech
19. 2. 2019

Určení otcovství po více než 50 letech

Ústavní soud dne 8. 1. 2019 pod sp. zn. I. ÚS 2845/17 vydal zajímavý nález, ve kterém se zaobírá otázkou možnosti určení otcovství po více než 50 letech.

Stěžovatelka v projednávaném případě se narodila v roce 1962, kdy se jako nezletilá prostřednictvím své matky domáhala určení otcovství označeného muže. Soud I. stupně podaný návrh zamítl, přičemž toto jeho rozhodnutí bylo podpořeno i soudem odvolacím. Stěžovatelka věc znovu otevřela po více než 50 letech, když v roce 2016 podala novou žalobu na určení otcovství. Argumentovala tím, že má právo znát svého otce. Navíc původní soudní řízení bylo dle jejího názoru vedeno neobjektivně i v důsledku vlivu domnělého otce, kdy soudy ani nenařídily provedení krevního testu. Stěžovatelka uvedla, že by nyní požadovala provedení tzv. testu DNA. Soud I. stupně řízení o podané žalobě zastavil s odůvodněním, že o věci již bylo v minulosti pravomocně rozhodnuto (tzv. zásada věci rozsouzené – res iudicata). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno i odvolacím soudem. Stěžovatelka se obrátila na Ústavní soud, který jí dal za pravdu.

Ústavní soud dospěl k závěru, že stěžovatelka projevila věrohodný zájem poznat identitu svého otce. Konflikt práva dítěte (byť nyní již dospělé ženy) a práva domnělého rodiče Ústavní soud vyhodnotil ve prospěch dítěte, které je i v obecné rovině „slabší stranou“. Posouzení konfliktu uvedených práv Ústavní soud tradičně podrobil tzv. testu proporcionality a uzavřel, že právo stěžovatelky nechat věc přezkoumat pod vlivem nových důkazů, tzn., umožnit v řízení o žalobě na určení otcovství uložení povinnosti podrobit se odběru DNA za účelem znaleckého zkoumání ke zjištění otázky biologického otcovství, v tomto případě převáží nad právem domnělého otce s provedením testu DNA nesouhlasit. Obě strany nesporně mají právo na udržení právní jistoty, rovněž tak však mají právo znát vlastní identitu, jejíž nedílnou součástí je i fakt, kdo je koho rodičem a kdo je čí dítětem.

V rámci posuzování zájmu domnělého otce Ústavní soud taktéž zdůraznil, že určení otcovství se domáhala více než 50 letá žena, na výživném nezávislá, která hodlala „toliko“ získat informace k vlastní identitě a nikoliv finanční prospěch, což dokazovala svým trvalým pobytem ve Spojených státech amerických a materiálním zajištěním.

Své rozhodnutí Ústavní soud podpořil i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva,[1] ze které je v dané souvislosti patrné jednoznačné upřednostňování uvedení biologické reality do souladu s právním stavem. Je garantováno právo na získání informací nezbytných pro odhalení důležitých aspektů osobní identity. Proti tomuto právo stojí obecný zájem na stabilitě právního vztahu založeného věcí již rozsouzenou, jakož i práva dotčených třetích osob, což ale s citovaným právem musí být co nejpřesněji vyrovnáno.

Ústavní soud uzavřel, že setrvání na zásadě res iudicata je v předmětném případě zcela neudržitelné a je tudíž na místě ji ve prospěch zájmu dítěte prolomit.

autor: Mgr. Ester Šamajová

[1] Ve věci Jäggi proti Švýcarsku, Paulík proti Slovensku či Novotný proti České republice.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.