Účinná obrana proti směnkám na řad zajišťujícím spotřebitelské úvěry

Pozadí stránky
Účinná obrana proti směnkám na řad zajišťujícím spotřebitelské úvěry
1. 12. 2014

Způsob, jak se účinně bránit proti směnkám na řad zajišťujícím spotřebitelské úvěry, odhaluje Rozsudek vrchního soudu v Praze ze dne 29.4.2013, sp. zn. 9 Cmo 122/2013. Nikoli ojedinělou byla v České republice praxe, kdy směnkou na řad byl zajištěn pro spotřebitele značně nevýhodný úvěr a tato směnka byla následně rubopisem převedena na třetí subjekt. V souladu s ust. § 17 Zákona směnečného a šekového pak byla obrana spotřebitele velmi limitována, když zanikla možnost uplatnit kauzální námitky, a spotřebitel musel platit nehledě na protiprávnost původního právního vztahu.

V prvé řadě citovaný rozsudek dovozuje neplatnost směnečné smlouvy pro rozpor se zákonem nejen dle ust. § 18 zákona o spotřebitelském úvěru účinného od 1.1.2011, kde je zajištění spotřebitelského úvěru směnkou na řad výslovně zakázáno, ale i dle ust. § 12 zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru účinného do 31.12.2010. Vrchní soud teleologickým výkladem výše uvedeného ust. § 12 ve světle příslušné směrnice Evropských společenství, kterou toto ustanovení provádí, dovodil, že směnečná dohoda je spotřebitelskou smlouvou ve smyslu ust. § 52 občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 a vztahují se na ni zákazy stanovené v ust. § 56 odst. 1, odst. 3 písm. k) občanského zákoníku. „Není-li ve směnečné dohodě vyloučena převoditelnost směnky rubopisem, pak taková dohoda (smlouva) obsahuje ujednání, které způsobuje k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran“

Vrchní soud v Praze dále zkoumal, zda v případě převodu rubopisem takové směnky na řad zajišťující spotřebitelský úvěr zaniká možnost směnečného dlužníka uplatnit kauzální námitky. K tomuto Vrchní soud v Praze uvedl, že nabyvatel směnky musel vědět (objektivně) z okolností svých vztahů k remitentovi, že směnka se týká spotřebitelského úvěru, když nabyl velké množství obdobných směnek, z obchodního rejstříku je zřejmé, že remitent poskytuje nebankovní úvěry a půjčky a dlužníky jsou výlučně fyzické osoby. V takovém případě nabyvatel jednal vědomě na škodu dlužníka a směnečný dlužník tak může i proti němu uplatnit kauzální námitky.

autor: Mgr. Martina Šindelková

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.