Specifické legislativní řešení starých exekucí na Slovensku

Pozadí stránky
Specifické legislativní řešení starých exekucí na Slovensku
30. 9. 2019

Dne 31.7.2019 nabyl na Slovensku platnost zákon č. 233/2019 Zb., o ukončení některých exekučních řízení a o změně a doplnění některých zákonů.

Tento zákon nabývá účinnost po uplynutí legisvakanční doby dne 1.1.2020 a zavádí plošné zastavování některých starších exekucí. Jeho cílem je pomoci lidem, kteří se dostali do dluhové pasti. Těch je na Slovensku (obdobně jako v ČR) značné množství.

Zákon upravuje zejména postup při ukončení tzv. „starých“ exekucí, tj. exekučních řízení zahájených před 1.4.2017 a vedených podle předpisů účinných do 31.3.2017.

Staré exekuce se na základě citovaného zákona zastaví, mimo jiné pokud uplynula rozhodná doba v délce 5 let, která počala plynout ode dne doručení prvotního pověření na vykonání exekuce soudnímu exekutorovi. Pokud v rozhodné době nedošlo k vymožení celého vymáhaného nároku, platí, že se nezjistil majetek, který by stačil alespoň na úhradu nákladů staré exekuce.

Zastavení starých exekucí se podle citovaného zákona nebude týkat některých vybraných pohledávek např. na:

  • výživné
  • vymožení plnění přiznaného rozhodnutím instituce, orgánu, úřadu a agentury Evropské unie.

Stejně tak se nebudou zastavovat staré exekuce, ve kterých byl v době posledních 18 měsíců přede dnem, kdy by se měla stará exekuce zastavit, dosáhnut výtěžek alespoň ve výši 15,- EUR.

K zastavení starých exekucí bude docházet ve vymezených případech zpravidla dnem doručení vyrozumění soudního exekutora. Účastníkům exekučního řízení bude v tomto případě svědčit opravný prostředek ve formě námitek, o kterých bude rozhodovat exekuční soud. Náklady exekuce se budou hradit primárně z dosud vymožených plnění. Soudní exekutor bude mít nově nárok na paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 35,- EUR + DPH, které bude povinen hradit oprávněný.

V otázkách výslovně neřešených citovaným zákonem se bude postupovat podle platného exekučního řádu.

autor: Mgr. Pavel Piňos

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.