Přinese novela zákoníku práce i tzv. dohodářům nárok na dovolenou?

Pozadí stránky
Přinese novela zákoníku práce i tzv. dohodářům nárok na dovolenou?
17. 10. 2022

Co všechno by mohla přinést novela zákoníku práce, jejíž účinnost avizována na první čtvrtletí roku 2023? Cílem novely má být především transpozice dvou evropských směrnic, kterými jsou:

  1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158, o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii; a
  2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158, o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU.

ale také řada dalších podstatných změn. Z navrhovaných změn se nám jeví jako zásadní tyto níže uvedené:

  1. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Novela má přinést výrazné změny především v úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnavatelům vznikne povinnost tzv. rozvrhovat nově pracovní dobu i zaměstnancům zaměstnaným na základě těchto dohod. Nově budou muset zaměstnavatelé odůvodňovat výpovědi, ale také zdůvodnit nesjednání pracovního poměru na žádost zaměstnance pracujícího na DPP nebo DPČ. Na tyto zaměstnance se mají nově aplikovat ustanovení zákoníku práce o dovolené a překážkách v práci, a to obdobně jako u zaměstnanců v pracovním poměru. Novela má dohodářům zajistit rovněž nárok na ošetřovné při péčí o nemocného člena rodiny. Na dohodáře se mají nově vztahovat i ustanovení upravující veškeré překážky v práci. Dohodářům mají být poskytovány i příplatky nebo náhradní volno, popř. náhrada odměny z dohody, za práci ve svátek, příplatek za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o sobotách a nedělích.  Zavedena je také nová informační povinnost, kterou budou muset zaměstnavatelé vůči dohodářům plnit. Novým povinnostem odpovídá také rozšíření sankcí, které zaměstnavatelům při jejich porušení hrozí. Pokud zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci za práci vykonanou na základě dohody o práci mimo pracovní poměr řádně odměnu z dohody nebo některou její složku, bude mu hrozit pokuta až 2 miliony korun. Pokud zaměstnavatel nesplní povinnost poskytnout náhradu odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, může nově dostat pokutu až 400.000 Kč. Sankcí je však daleko více.

  1. Práce na dálku

Stále více je zaměstnanci i zaměstnavateli užívána tzv. práce na dálku. Novelou by mělo dojít k jejímu právnímu zakotvení. Výkon této práce má být možný pouze po písemné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnavatelé budou povinni v souvislosti s prací na dálku zaměstnancům hradit náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu této práce. O práci na dálku budou moci zaměstnanci zaměstnavatele požádat. Zaměstnavatelé pak budou muset umožnit práci z domova např. těhotné zaměstnankyni, zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší než 15 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby. Zamítnutí této žádosti zaměstnance bude muset být zaměstnavatelem vždy řádně odůvodněno.

  1. Doručování

Novela má za cíl stanovit také nová pravidla pro elektronické podepisování a doručování. Uzavření pracovní smlouvy, dodatku nebo dohody o skončení pracovního poměru bude možné realizovat i za využití prostého elektronického podpisu. Rovněž bude možné doručování formou e-mailů na e-mailové adresy zaměstnanců. Přísnější pravidla pro doručování a požadavek vyšší úrovně elektronického podpisu má platit pouze na jednostranné ukončovací dokumenty, výpověď, odvolání a vzdání se vedoucího místa, mzdový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

  1. Rodičovská dovolená

Zaměstnanci, kteří budou chtít čerpat rodičovskou, mají být povinni zaměstnavatele písemně žádat o její čerpání minimálně 14 dnů před jejím čerpáním. Tato povinnost má zaměstnavateli napomoci zajistit potřebné množství zaměstnanců na pracovišti.

  1. Ostatní

Novela se má promítnout také do dalších právních předpisů, například do občanského soudního řádu, zákona o inspekci práce či do zákona o daních z příjmů.

autor: Mgr. Klára Voznicová

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.