Při výkladu smlouvy je nezbytné zohlednit skutečný projev vůle smluvních stran

Pozadí stránky
Při výkladu smlouvy je nezbytné zohlednit skutečný projev vůle smluvních stran
20. 3. 2015
Nález Ústavního soudu ze dne 22.1.2015 sp.zn. III.ÚS 403/12 týkající se interpretace smlouvy o vytvoření autorského díla – logotypu a rozsahu jeho následného využití obecnými soudy, který zohledňuje ideová východiska nového občanského zákoníku.

Mezi stranami došlo k uzavření smlouvy na vytvoření díla a následnému několikaletému komerčnímu využívání takto vytvořeného logotypu. Následně však došlo ze strany autora logotypu k podání žaloby na zdržení se užití autorského díla s odůvodněním, že smlouva nebyla uzavřena na šíření díla, ale jen vytvoření díla, čemuž odpovídá i výše sjednané ceny. Rozsudkem soudu I. stupně byla žaloba zamítnuta, ale odvolacím soudem byl rozsudek změněn tak, že žalované byla uložena povinnost zdržet se užití díla. Tento právní názor potvrdil i odvolací soud s tím, že mezi stranami nebyla dne 1.6.1998 s ohledem na absenci všech obligatorních náležitostí sjednána platně smlouva o šíření díla ve smyslu § 22 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).

V tomto sporu dal Ústavní soud za pravdu straně žalované s vysvětlením, že obecné soudy při interpretaci soukromoprávní smlouvy zcela odhlédly od skutečného projevu vůle smluvních stran, a bez přihlédnutí k dlouholetému chování stran smlouvy, tento projev vůle v textu smlouvy vykládaly izolovaně, přičemž nerespektovaly požadavek výkladu „starého“ práva s přihlédnutím k novým společenským poměrům a hodnotové orientaci „nového“ práva.

autor: Mgr. David Čuda

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.