Předcházení páchání protiprávního jednání společností a jejími zaměstnanci jako součást Compliance programu

Pozadí stránky
Předcházení páchání protiprávního jednání společností a jejími zaměstnanci jako součást Compliance programu
19. 11. 2018

Co je to Compliance program?

Pojem „Compliance“ je v korporátním světě chápán jako pojem zaštiťující dodržování pravidel a chování se v jejich souladu. Za tato pravidla se pak považují pravidla stanovená nejen rozličnými právními předpisy, ale i interními směrnicemi a etickými kodexy daných obchodních společností. Compliance program pak má za úkol nastavit, udržovat a aktualizovat systém opatření uvnitř konkrétní obchodní společnosti směřující k zajištění činnosti této společnosti právě v souladu s těmito pravidly. Avšak pouze správně nastavený a fungující compliance program přizpůsobený specifickým podmínkám každé společnosti může plnit svůj účel.

Oblasti compliance programu

Compliance program pak podle oblastí pravidel na která se zaměřuje, můžeme dělit na rozličné části, když nejčastěji zmiňovanými je compliance v oblasti pracovního práva, soutěžní compliance nebo též compliance v souvislosti s pravidly na ochranu hospodářské soutěže, korporační compliance, v letošním roce významně znějící problematika GDPR a v neposlední řadě i trestněprávní compliance.

Trestněprávní compliance

Trestní odpovědnost právnických osob zavedl zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), již v roce 2012. Základ politiky compliance v trestněprávní rovině právnických osob však byl ve svém pravém slova smyslu založen až novelou ZTOPO provedenou zákonem č. 183/2016 Sb., když tato novela zavedla možnost vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti v § 8 odst. 5 ZTOPO: „Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila.“

Jak je nicméně uvedeno již výše, pouze tzv. „tailor-made“ compliance program může ve svém důsledku vést ke zproštění trestní odpovědnosti právnické osoby. Základním prvkem takového programu pak je mimo např. ustanovení compliance týmu či vytvoření kontaktního místa pro přijímání podnětů i interní směrnice, která bude promítat, implementovat a nastavovat preventivní, detekční a reaktivní opatření odpovídající konkrétnímu prostředí dané obchodní společnosti.

V rámci naší advokátní kanceláře jsme schopni i takové interní směrnice pro naše klienty ve vzájemné spolupráci připravit, případně jim pomoci a provést je celým procesem zavedení účelu plnícího compliance programu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, a to ať již na našem sídle ve Vodičkově ulici na Praze 1, nebo případně na některé naší pobočce (Přerov, Ostrava, Čadca).

autor: Mgr. Jan Mučka

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.