Opatření proti praní „špinavých“ peněz

Pozadí stránky
Opatření proti praní „špinavých“ peněz
2. 10. 2014

V souvislosti s pokračujícím bojem proti praní špinavých peněz připravuje poslanecká sněmovna novelu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 334/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen jako „Zákon“). Mezi nejvýznamnější změny Zákona patří snížení limitu pro hotovostní platbu ze stávajících 350.000,- Kč na 270.000,- Kč. Novela rovněž „napravuje“ v současné době nevyhovující právní úpravu spočívající v nedostatečném rozsahu plateb, na které se limitace vztahuje. Aktuální právní úprava obsažená v § 2 totiž stanoví, že peněžní transakce, na něž se Zákon vztahuje, jsou v souladu s citovaným ustanovením limitovány toliko na platby, jimiž je uhrazován závazek. Do takového okruhu plateb tak v současně době nelze podřadit např. půjčky, což konstatoval mimo jiné také Nejvyšší správní soud ČR ve svém rozsudku ze dne 23.2.2011, č.j. 1 Afs 666/02. Novela Zákona již však nepracuje s pojmem závazek, přičemž stanoví, že platbou ve smyslu Zákona se rozumí předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby. Novelizované znění tak zahrnuje rovněž výše zmiňované půjčky.

Zákonodárce tak napravuje imperfekci aktuální právní úpravy peněžních toků. Navrhované znění Zákona bude nyní Poslaneckou sněmovnou postoupeno Senátu ke schválení.

Autor: JUDr. Jakub Hlína

  Zdroje: www.psp.cz www.nssoud.cz

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.