Odpovědnost zaměstnavatelů za úrazy při teambuildingu

Pozadí stránky
Odpovědnost zaměstnavatelů za úrazy při teambuildingu
6. 10. 2015

Zodpovídá zaměstnavatel za škodu vzniklou zaměstnancům při úrazech, které utrpěli při takzvaném teambuildingu neboli akci pořádané zaměstnavatelem za účelem posílení osobních vztahů mezi zaměstnanci? K problematice se opakovaně vyjádřil Nejvyšší soud (dále také jako NS).

Průlomovým rozhodnutím je rozsudek NS ze dne 12.2.2009, sp. zn. 21 Cdo 5060/2007, uveřejněný pod číslem 115/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Ten popisuje „teambuilding“ jako intenzivní a záměrné (cílené) budování a rozvíjení pracovního potenciálu pracovních týmů. Zejména bývá kladen důraz na prohloubení motivace a vzájemné důvěry, na zlepšení výkonnosti a komunikace mezi členy pracovního kolektivu, na zlepšení týmové kreativity apod.“

V rozsudku NS ze dne 20. 11. 2012, sp. zn. Cdo 2259/2011, se pak uvádí, že není vyloučeno, aby sportovní činnost vykonávaná v rámci oficiálního programu teambuildingu byla posouzena jako plnění pracovních úkolů, a to i přesto, že se jedná o činnost, která zřejmě není výkonem pracovních povinností vyplývajících z pracovní smlouvy (ani s nimi nijak nesouvisí).

Současně však NS v rozsudku ze dne 13.10.2011, sp. zn. 21 Cdo 997/2011 zpřesnil, že naopak činnost, která nebyla součástí plánovaných aktivit team-buildingové akce a zjevně se svojí povahou blížila společnému bezcílnému pobytu majícímu povahu zaměstnavatelem placené zábavy, není v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Je tedy nutné odlišovat aktivity zaměstnanců mimo rámec organizovaného programu zaměstnavatele, ač k nim došlo v době konání teambuildingu jako celku.

NS pak v již zmíněném rozsudku ze dne 20.11.2012, sp. zn. 21 Cdo 2259/2011 dovozuje, že zaměstnavatel nemůže platně vydávat příkazy (pokyny), které by byly v rozporu s obsahem pracovní smlouvy. Zaměstnanec má tedy právo takový příkaz zaměstnavatele neuposlechnout. Ovšem, podrobí-li se mu, organizované akce se kvazi-dobrovolně zúčastní a utrpí při ní poté úraz, jeho postavení by nemělo být méně příznivé, než vykonával-li by činnost spadající do rámce druhu a místa výkonu práce podle pracovní smlouvy. Zaměstnavatel je tedy v takovém případě odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem zaměstnance.

Závěr: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech zaměstnance bude dána zpravidla tehdy, jde-li o zaměstnavatelem pořádanou akci (teambuilding), která si klade za cíl posílit interpersonální vztahy mezi zaměstnanci, jejich vzájemnou spolupráci či prohloubit jejich kvalifikaci a v rámci jejího programu dojde k úrazu zaměstnance. To vše za podmínky, že nejde o zcela dobrovolnou účast zaměstnance.

autor: Mgr. Radka Kurovcová

zdroj: epravo.cz (K otázce "teambuildingu" z pohledu pracovního práva: Robert Divisek, advokát, Mgr. Lucie Kianková, BA, advokátní koncipientka)

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.