Obtěžování sousedů imisemi jdoucí nad míru přiměřenou poměrům

Pozadí stránky
Obtěžování sousedů imisemi jdoucí nad míru přiměřenou poměrům
6. 10. 2015

Ve věci sousedského sporu ohledně míry obtěžování imisemi (odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky vnikající na sousední pozemek) přiměřené poměrům se Nejvyšší soud v Rozsudku ze dne 29.4.2013, sp. zn. 22 Cdo 3940/2014, závazně vyslovil, že i přes jiné slovní vyjádření je obsah ust. § 1013 odst. 1 nového občanského zákoníku totožný s obsahem ust. § 127 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 (resp. s ust. 130a odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 ve znění účinném do 31.12.1991). Uvedené se netýká pouze těchto výjimek: ohrožení sousedovy stavby nebo pozemku úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené a odstraňování převisů a podrostů, neboť tyto situace upravuje nový občanský zákoník výslovně v jiných ustanoveních a zčásti jiným způsobem.

Okruh situací, na něž ust. § 1013 nového občanského zákoníku je tak stejný, jako tomu bylo u ust. § 127 občanského zákoníku č. 40/1964, norma chování v daných situacích je pak rovněž u porovnávaných ustanovení obsahově shodná.

Z této skutečnosti pak Nejvyšší soud dovozuje závěr, že judikatura k § 127 odst. 1 (resp. § 130a odst. 1) občanského zákoníku č. 40/1964 ohledně imisí (obtěžování sousedů hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, jakož i vnikáním chovaných zvířata vnikat na sousedící pozemek) je v zásadě použitelná i pro posuzování imisí podle § 1013 odst. 1 nového občanského zákoníku.

Nejvyšší soud pak v daném rozsudku dále shrnul podstatné závěry judikatury týkající se imisí a sousedských vztahů a opětovně judikoval, jak je nutno míru přiměřenou poměrům posuzovat, když uvedl následující:

"Nový občanský zákoník, stejně jako jeho předchůdce (byť ten nikoliv výslovně, ale implicitně), zakazuje obtěžování jdoucí nad míru přiměřenou poměrům. Jde tu jak o poměry místní, tak o poměry druhové. Nyní občanský zákoník výslovně zakazuje obtěžování (konání toho, co působí, že imise „vnikají na pozemek jiného vlastníka“) a to „v míře nepřiměřené místním poměrům“ (zde jde o poměry existující v místě) a které „podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku“ (tedy užívání obvyklé v jiných podobných místech, zde jde o poměry „druhové“). Zákon tu používá neurčité pojmy a posouzení dané věci je vždy do značné míry na úvaze soudu. Je třeba vymezit, jaký okruh pozemků zahrnout pod pojem „obvyklé užívání“ (včetně budov, a to i těch, které se nestaly součástí pozemku). Tak nelze zcela srovnávat poměry v obytné části průmyslového města, jehož továrny přímo či nepřímo zajišťují zaměstnání pro významnou část obyvatel, s poměry v obci, zaměřené na turistiku a rekreaci, i když v obou těchto případech jde o užívání obytných domů. „Obvyklým užíváním pozemku“ se rozumí způsob jeho užívání v obdobných místech, nebo faktický způsob, jakým pozemek užívají jeho vlastníci. Jde o faktické užívání, které není v rozporu s právními předpisy; i zde však má soud prostor pro uvážení."

  autor: Mgr. Martina Šindelková

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.