Oběti trestních činů

Pozadí stránky
Oběti trestních činů
20. 12. 2016
Dne 9. 12. 2016 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o obětech trestných činů. Hlavním cílem návrhu je zvýšení míry implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. 10. 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, a dále reakce na praktické poznatky jednotlivých subjektů aplikujících zákon o obětech trestných činů. Za zvlášť zranitelnou obětí se nově bude považovat i osoba vysokého věku (senioři)․ Existují-li pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, bude třeba ji za zvlášť zranitelnou považovat. Nově se ustanovení o zabránění kontaktu oběti s osobou, kterou oběť označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se trestní řízení vede, budou vztahovat též na osobu oběti blízkou. Návrh také zavádí informační povinnost Policie ČR spočívající v tom, že jakmile se Policie ČR nebo policejní orgán dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti také o tom, na které nejbližší azylové domy, intervenční centra či jiná zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby se může obrátit a na kterého nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb se může obrátit s žádostí o poskytnutí zdravotních služeb. Veškeré jednotlivé informace se oběti poskytnou v rozsahu, který odpovídá jejím konkrétním potřebám s ohledem na povahu a závažnost trestného činu. Návrh nově upravuje též poskytování překladů oběti, která neovládá český jazyk, a poskytování údajů ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel. Schválený pozměňovací návrh stanoví, že zvlášť zranitelná oběť podle zákona o obětech trestných činů má (stejně jako dnes poškozený mladší než osmnáct let) nárok, nejde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy, na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně i bez splnění podmínek podle § 51a odst. 1 TrŘ. Návrh nyní míří do Senátu autor: Mgr. Radka Kurovcová

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.