Nový zákon o platebním styku

Pozadí stránky
Nový zákon o platebním styku
15. 1. 2018

Dne 13.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále též jen „zákon“), který nahradil dosavadní zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Dle důvodové zprávy k zákonu č. 370/2017 Sb., bylo přijetí tohoto zákona nezbytným předpokladem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25.11. 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES.

Citovaný zákon přináší tyto novinky:

Snížení limitu odpovědnosti uživatele při neautorizované transakci způsobené použitím ztracené/odcizené karty nebo zneužití karty ze 150 na 50 EUR

Nový zákon posiluje práva uživatelů platebních služeb v případě ztráty, odcizení nebo zneužití platebních karet, kdy zavádí snížení limitu odpovědnosti uživatele za ztrátu z neautorizované transakce na 50 EUR.

Silné ověření uživatele

Při zadání platební transakce přes internet nebo jiný elektronický kanál je nově vyžadováno tzv. silné ověřené uživatele. To s sebou nese požadavek kombinace alespoň dvou způsobů ověření z těchto prvků – údaje známe uživateli (např. přihlašovací údaje), věc, kterou má uživatel ve své moci (např. mobilní telefon), biometrické údaje (např. otisk prstu, či i tzv. selfie).

Blokace peněžních prostředků

Zákon nově zavádí blokaci peněžních prostředků. V praxi to znamená, že např. při použití samoobslužné čerpací stanice nebo při rezervaci hotelových služeb lze zablokovat jen takovou částku, ke které dal uživatel souhlas. Jakmile se banka dozví skutečnou výši transakce (tj. skutečnou částku za čerpané pohonné hmoty či hotelové služby), musí blokaci zrušit.

Služba informování o platebním účtu

Zákon poskytuje uživateli možnost získat informace ze všech svých platebních účtů prostřednictvím jediné aplikace. Dle důvodové zprávy k zákonu se tak tímto usnadňuje řízení a plánování rodinných financí.

Služba nepřímého dání platebního příkazu  

Zákon přináší regulaci inovativních způsobů placení prostřednictvím mobilních a internetových aplikací. Na rozdíl od běžných bankovních převodů dostává příjemce již v okamžiku zadání platebního příkazu informaci o tom, zda je na účtu dostatek peněžních prostředků, v důsledku čehož může příjemce již v tomto okamžiku expedovat službu nebo poskytnout službu. Dle důvodové zprávy k zákonu jde o alternativu ke karetním transakcím na internetu.

Potvrzení o zůstatku peněžních prostředků

Cílem této novinky je poskytnutí alternativy ke klasickým karetním schématům. Nezávislý vydavatel karty následně získává peněžní prostředky prostřednictvím standardního inkasa z účtu spotřebitele.

Elektronické osvědčení totožnosti

Dle důvodové zprávy k zákonu se tímto nezakládá povinnost prokazovat totožnost podle zákona o elektronické identifikaci, neboť podle zákona o platebním styku lze totožnost osvědčit i jinými způsoby.

S odkazem na důvodovou zprávu k zákonu lze uzavřít, že nová právní úprava platebního styku sleduje mj. posílení vnitřního trhu platebních služeb v Evropské unii, jehož účastníky jsou spotřebitelé a rovněž stanovuje jednotné standardy platebního styku a ochrany uživatelů platebních služeb.

autor: JUDr. Peter Procek

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.