Nový „dočasný“ důvod pro zastavení exekuce

Pozadí stránky
Nový „dočasný“ důvod pro zastavení exekuce
23. 9. 2021
Novela exekučního řádu provedená zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „Novela“) přináší nově dlužníkům (fyzickým osobám) výhodu v podobě „prominutí“ značné části případných nákladů vedené exekuce v případech, kde figuruje veřejnoprávní oprávněný. Konkrétně v části druhé, čl. IV. bodu 25 Novely (toto ustanovení nabývá účinnosti devadesátým dnem ode dne jeho vyhlášení, tj. 28. října 2021), je zakotveno, že řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterých je povinným fyzická osoba a oprávněným je vymezený subjekt (např. Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby, a další – tyto osoby jsou označení jako „veřejnoprávní oprávnění“) exekutor i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu exekuci zastaví, pokud uhradí povinný do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a na nákladech exekuce částku 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, nebo byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a 750 Kč zvýšených o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, a takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob. Je-li zároveň exekuce vedena jen pro vymožení příslušenství vzniklého podle hmotného práva, má se za to, že celá jistina byla vymožena a postupuje se podle ustanovení tohoto bodu přiměřeně. Právní úprava tak přináší v určitých případech možnost dlužníkům – fyzickým osobám – vyhnout se povinnosti k úhradě značné části nákladů exekuce v případech, kdy uhradí nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu exekučně vymáhanou ze strany veřejnoprávního oprávněného. S tím však musí dlužník uhradit na nákladech exekuce částku 750 Kč (případně zvýšenou o DPH), která se považuje za paušální výši nákladů exekuce zahrnující odměnu exekutora i jeho hotové výdaje. V praxi často náklady exekuce (a nezapomínejme na příslušenství pohledávky) představují mnohem vyšší částky, tedy v tomto ohledu se jedná o značnou výhodu pro určitou skupinu dlužníků, kteří mohou v případě své aktivity (ve správný čas) „ušetřit“. Doporučujeme tak dlužníkům, na které může dané ustanovení dopadnout, aby zvážili své možnosti úhrady jistiny exekučně vymáhaného dluhu ze strany veřejnoprávního oprávněného (viz výše, např. ze stany zdravotních pojišťoven) spolu s výše uvedenými paušálními náklady, kdy tento postup jim může přinést zásadní finanční úsporu. autor: Mgr. Milan Jelínek

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.