Novela zákoníku práce č. 205/2015

Pozadí stránky
Novela zákoníku práce č. 205/2015
8. 10. 2015

Dne 1.10.2015 nabyla účinnosti novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb., jíž byla do části jedenácté vrácena problematika náhrady majetkové a nemajetkové újmy a současně aktualizována terminologie tak, aby tato odpovídala pojmům užitých v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Předmětná novela byla především důsledkem zrušení platného, avšak dosud neúčinného zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců a souvisejících právních předpisů. V této souvislosti je především nutné poukázat na tím vzniklou dvoukolejnost úpravy obsažené v novelizovaném zákoníku práce a občanském zákoníku, který otázku náhrad majetkové a nemajetkové újmy stanoví poměrně široce a ponechává tak prostor k judikatornímu výkladu, zatímco zákoník práce je značně pregnantní a výši odškodnění stanovuje výslovně (např. § 271c odst. 2 odkazující co do výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění na nařízení vlády, § 271g stanovuje výdeje na zřízení pomníku nebo desky na částku nejméně 20.000,- Kč, § 271i upravuje jednorázové odškodnění pozůstalých specifikovaných v tomto odstavci, a to ve výši nejméně 240.000,- Kč každé oprávněné osobě). Předmětná novela konečně v hlavě IV. v části 11. definuje některé z pracovněprávních pojmů, jejichž výklad byl dosud zachycen pouze judikatorně (jedná se kupříkladu o definici v § 273 „plnění pracovního úkolu“, v § 274 „v přímé souvislosti s plněním pracovních úkonů“, v § 274a „cesta do zaměstnání“).

autor: Mgr. Martina Švecová

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.