Novela zákoníku práce

Pozadí stránky
Novela zákoníku práce
28. 11. 2018

Na samém počátku legislativního procesu se aktuálně nachází velká novela zákoníku práce. Účinnost novely se navrhuje od 1. července 2019 s tím, že u novelizačních bodů upravujících institut dovolené se navrhuje účinnost od 1. ledna 2020. Návrh zákona reaguje na vývoj judikatury českých soudů i soudního dvora EU v pracovněprávní oblasti a jeho účelem je změna některých ustanovení zákoníku práce, která se již v současné době z pohledu praxe jeví jako nevyhovující a překonaná.

Zásadní navrhované věcné změny se týkají minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy. Navrhuje se zavést nový pevný mechanismus valorizace minimální mzdy a podmínky pro stanovení nejnižších úrovní zaručené mzdy. Základním cílem tohoto návrhu je nastavit valorizační mechanismus tak, aby byla minimální mzda zvyšovaná pravidelně, nedocházelo k výrazným výkyvům v jejím vývoji a její výše byla jednoduše a dostatečně včas odhadnutelná. Ochranu před nepřiměřeně nízkou odměnou za práci prostřednictvím zaručené mzdy se navrhuje rozšířit i na odměnu z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Změna se navrhuje v úpravě dovolené, kde je návrh zpracován tak, že kromě dílčích změn reagujících na potřeby praxe, především umožnění převodu části nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku, se v něm promítá zásadní změna v podmínkách vzniku práva na dovolenou i při jejím čerpání; v zásadě dochází k opuštění dovolené za odpracované dny, následného krácení dovolené pro omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci, přičemž vznik práva zaměstnance na dovolenou je založen na jeho týdenní pracovní době, od níž se též odvozuje i délka dovolené.

Zavádí se nový právní institut sdíleného pracovního místa. Jedná se o novou formu flexibilního režimu práce, která by měla přispět ke sladění rodinného a pracovního života zaměstnanců. V právní úpravě sdíleného pracovního místa bude v rámci větší flexibility pracovněprávních vztahů s cílem sladění rodinného a pracovního života umožněno, aby si nejméně dva zaměstnanci se stejným druhem práce a se sjednanou kratší pracovní dobou mohli sami po předchozí dohodě se zaměstnavatelem rozvrhovat na tzv. sdíleném pracovním místě pracovní dobu ve vzájemné spolupráci podle svých osobních potřeb a mohli se tak v rozsahu jejich pracovního úvazku (tzn. v rozsahu jejich sjednané kratší pracovní doby) střídat při výkonu práce.

Úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se týká především garance poskytování dob odpočinku v souladu s požadavky práva EU, evidence odpracované doby a výše zmíněné ochrany odměny z dohody.

V oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů se reaguje na judikaturu SD EU, která stanoví podmínky pro převod činnosti zaměstnavatele, a dále se zpřesňují podmínky pro dání výpovědi zaměstnancem z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Další změna se týká doručování, kde se zjednodušuje doručování písemností zaměstnavatelem, čímž se reaguje na praktické problémy, které doručování komplikovaly.

Dále se navrhuje úprava náhrady škody a nemajetkové újmy, a to zvýšením jednorázového odškodnění pozůstalých a úhrady nákladů na zřízení pomníku nebo desky v případě smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

autor: JUDr. Lenka Příkazská

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.