Novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a další související zákony

Pozadí stránky
Novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a další související zákony
7. 6. 2017
Dne 8.6.2017 Senát Parlamentu České republiky schválil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další související zákony, jako zákoník práce, zákon o inspekci práce a další. Dne 15.6.2017 byl zákon doručen prezidentovi k podpisu. Zásadní změnou, kterou tato novela přináší, je značné zpřísnění podmínek agenturního zaměstnávání. Nově je agentura práce povinna složit kauci ve výši 500.000,-Kč. Agentura práce, které bylo přede dnem nabytí účinnosti této novely vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání, je povinna do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona poskytnout kauci složením částky 500.000,-Kč na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce. Marným uplynutím této lhůty povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká. Další významnou změnou je zakotvení nového správního deliktu, a sice zastřeného zprostředkování zaměstnání, kterým je činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle tohoto zákona. Právnické osobě, která zprostředkovává zaměstnání bez příslušného povolení, bude hrozit za tento správní delikt pokuta v rozmezí od 50.000,-Kč do 10,000.000,-Kč. Fyzické osobě pak pokuta do 5,000.000,-Kč. Zaměstnavatelé využívající služby agentur práce pak zcela jistě uvítají zrušení zákazu dočasně přidělovat k výkonu práce k uživateli cizince ze zemí mimo EU, tedy zaměstnance, kterým byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta nebo povolení k zaměstnání. Uvedenou novelou bylo do zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti doplněno ustanovení, které taxativně vymezuje diskriminační důvody v pracovněprávních vztazích a právu na zaměstnání. Dle tohoto ustanovení „Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.“. Do zákona o inspekci práce bylo vloženo nové ustanovení § 11a, který upravuje nové správní delikty na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. Zaměstnavatel se jich dopustí tím, že naruší soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele některým ze způsobů uvedených v § 316 odst. 2 zákoníku práce, neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění podle § 316 odst. 3 zákoníku práce, nebo v rozporu s § 316 odst. 4 zákoníku práce vyžaduje od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. Za tento přestupek lze uložit pokutu až 1,000.000 Kč. Agenturám práce, stejně jako zaměstnavatelům – uživatelům, je novým ustanovením § 307 b zákoníku práce ukládána povinnost zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo u kterého konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce. Pokuta za porušení této povinnosti je stanovena až do výše 1,000.000,-Kč. autor: Mgr. Veronika Zavadilová

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.