Novela nového občanského zákoníku

Pozadí stránky
Novela nového občanského zákoníku
16. 1. 2017
Zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, dochází k  první rozsáhlejší novelizaci nového občanského zákoníku. Jejím cílem je napravit některé kritizované nedostatky tohoto právního předpisu. Níže uvádíme vybrané podstatné změny právní úpravy vyplývající z uvedené novely.   Nemovité věci Občanský zákoník s účinností od 28.2.2017 nově zavádí pojem liniová stavba a stanoví, že liniová stavba není součástí pozemku. V přechodných ustanoveních pak zákon stanoví, že vlastník pozemku, na kterém je liniová stavba zřízena, nemá předkupní právo k takové stavbě a obráceně, vlastník liniové stavby nemá předkupní právo k pozemku, na němž je tato stavba zřízena. S účinností od 1.1.2018 občanský zákoník zakotvuje zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.   Nájem věci Ujednají-li si smluvní strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nesmí být jistota vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného. Podle dosavadní právní úpravy je možné sjednat jistotu až do výše šestinásobku měsíčního nájemného.   Sjednávání pracovněprávních vztahů nezletilými Podle současné právní úpravy je možné uzavřít pracovněprávní vztah s nezletilým, který dovršil věku 15 let a současně ukončil povinnou školní docházku. Novela upravuje ustanovení § 35 občanského zákoníku tak, aby bylo možné sjednat pracovní poměr či dohodu již po dosažení věku patnácti let s tím, že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den předcházející dni ukončení povinné školní docházky. Zaměstnavatelé si budou moci dohodnout prázdninovou brigádu s patnáctiletým zaměstnancem ještě před skončením školního roku, ovšem s nástupem nejdříve k 1. červenci.   Omezení svéprávnosti Novelou se v ustanovení § 59 občanského zákoníku prodlužuje doba, na kterou je možné omezit svéprávnost, ze tří na pět let. Použije se ovšem pouze v případech, kdy je zjevné, že se stav člověka nezlepší. Pokud by se stav člověka, který byl ve svéprávnosti omezen na delší časové období, přeci jen zlepšil, je možné rozhodnutí o omezení změnit nebo zrušit.   Smluvní zastoupení a smluvní zmocněnec Podle aktuálního znění ustanovení § 452 nového občanského zákoníku platí, že pokud je pro právní jednání vyžadována zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Pro sepsání veřejné listiny (notářského zápisu) by tak byla rovněž nutná plná moc ve formě notářského zápisu. Což je výklad v praxi obtížně použitelný, proto se v oblasti korporátní již nyní vyžaduje pouze plná moc s úředně ověřeným podpisem. V ustanovení § 441 občanského zákoníku se z těchto důvodů doplňuje věta: Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.   Svěřenské fondy Od 1.1.2018 bude účinná nová právní úprava svěřenských fondů, která přináší zejména tyto změny: -svěřenský fond nově vznikne teprve dnem zápisu do evidence svěřenských fondů - určení obmyšleného svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu bude účinné teprve dnem, kdy byl obmyšlený zapsán do evidence svěřenských fondů; obmyšlený se bude zapisovat pouze do neveřejné části evidence svěřenských fondů, která bude k dispozici zákonem určeným orgánům a úřadům, - svěřenský fond, který vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zapíše do evidence svěřenských fondů do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nebude-li návrh na zápis podán v této lhůtě, správa svěřenského fondu zanikne.   Okamžité zrušení pracovněprávního vztahu Stejnou novelou se ze zákoníku práce vypouští ustanovení § 56a a 77 odst. 5 a 6 umožňující zákonným zástupcům nezletilého, který nedosáhl věku 16 let, rozvázat jeho pracovní poměr či dohodu konanou mimo pracovní poměr.   autor: Mgr. Veronika Zavadilová

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.