Novela insolvenčního zákona

Pozadí stránky

Poslanecká sněmovna dne 22.5.2024 schválila ve třetím čtení kontroverzní novelu zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Je tak velmi pravděpodobné, že úprava oddlužení dozná zásadních změn.

Novela insolvenčního zákona
28. 5. 2024

Tou nejdiskutovanější je zkrácení doby oddlužení ze současných 5 let na 3 roky. Je na místě připomenout, že požadavek zkrácení doby oddlužení vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019, která měla být do českého právního řádu implementována nejpozději do 17.7.2021. Tato směrnice ovšem počítá se zkrácením doby oddlužení pouze u podnikatelů. Schválená novela jde ovšem ještě dál a s odvoláním na princip spravedlnosti zkracuje dobu oddlužení pro všechny bez rozdílu.

Níže se podíváme na nejzásadnější změny, které novela insolvenčního zákona, vedená pod sněmovním tiskem č. 491, přinese.

Jak bylo naznačeno výše, dojde zejména ke zkrácení doby oddlužení. V současné době existují defacto 3 způsoby, jak se může dlužník úspěšně oddlužit. Prvním a v praxi se téměř nevyskytujícím způsobem, je uhrazení pohledávek nezajištěných věřitelů v plné výši. Dále se oddluží ten, kdo v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek. Nakonec se oddluží dlužníci, kteří za dobu 5 let od schválení oddlužení splatili nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. S účinností novely bude druhý a třetí scénář oddlužení zrušen. Doba oddlužení bude zkrácena na 3 roky a zároveň již insolvenční zákon nebude pevně stanovovat minimální procentuální výši pohledávek nezajištěných věřitelů, kterou je dlužník povinen splatit.

Nově by měl být kladen důraz na individuální okolnosti každého případu oddlužení, vystupování dlužníka v insolvenčním řízení a jeho skutečné majetkové a výdělkové poměry a možnosti. Podle návrhu novely se dlužník oddluží, jestliže po dobu 3 let od schválení oddlužení mu nebylo oddlužení zrušeno a plnil-li dlužník po tuto dobu všechny podstatné povinnosti vyplývající z oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.  Má se za to, že tyto povinnosti plnil, jestliže dosáhl předpokládané míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů určené insolvenčním soudem v rozhodnutí o schválení oddlužení. Z toho vyplývá, že to bude insolvenční soud, který při zjištění úpadku a schválení oddlužení stanoví předpokládanou míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Novela však neupravuje žádnou minimální hranici uspokojení pohledávek.

Určitým korektivem výše nastíněného změkčení předpokladů pro osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (úspěšné oddlužení), je prodloužení doby, po kterou dlužník nemůže vstoupit do dalšího oddlužení. Za současné úpravy platí, že insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny. Novela počítá s tím, že nebude možné vstoupit do oddlužení po dobu 12 let od pravomocného osvobození od placení pohledávek.

Nový postup oddlužení bude dlužník oprávněn využít pouze jednou za 20 let. Pokud dlužník v časovém rozmezí 12-20 let od pravomocného osvobození od placení pohledávek opětovně podá insolvenční návrh a bude schváleno oddlužení, zkrácená 3 letá doba se neuplatní a dlužník bude nucen projít oddlužením, které bude trvat 5 let. Předpokládaná míra uspokojení bude opětovně na uvážení insolvenčního soudu, který nebude vázán žádnou spodní hranicí.

Zabránit možnému zneužití nové úpravy, která bude pro dlužníky příznivější, má řada dílčích změn insolvenčního zákona, která umožní insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci vykonávat důslednější kontrolu nad chováním dlužníka, včetně případného sledování nepoctivých záměrů dlužníka.

Nově bude moci insolvenční správce žádat údaje o příjmech dlužníka za dobu posledních 12 měsíců před zahájením insolvenčního řízení přímo po zaměstnavateli dlužníka. Dále budou zaměstnavatelé povinni poskytovat insolvenčnímu správci údaje o majetku dlužníka a další údaje, které budou nutné pro výkon správy, a to ve stejném rozsahu, v jakém by je poskytli přímo dlužníku.

Insolvenční řízení aktuálně probíhající a řízení zahájená do nabytí účinnosti novely insolvenčního zákona budou dokončena dle dosavadní právní úpravy, tudíž ani zkrácená doba oddlužení se zde neuplatní.

Zastánci novely tvrdí, že předlužení lidé získají druhou šanci spočívající v možnosti rychleji se dostat z dluhové pasti a vrátit do legální ekonomiky. Naopak odpůrci uvádějí, že dojde k oslabení práv nezajištěných věřitelů a k neúměrnému zhoršení pozic věřitelů, mezi nimiž jsou často i samoživitelé, společenství vlastníků jednotek či bytová družstva.

Novela by měla nabýt účinnosti začátkem třetího kalendářního měsíce po jejím zveřejnění ve Sbírce zákonů. Nyní zamíří do Senátu.

 

 

zaujalo vás toto téma?
zeptejte se autora

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.