Novela autorského zákona „lex železářství“

Pozadí stránky
Novela autorského zákona „lex železářství“
5. 2. 2023

Ke dni 5.1.2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 429/2022. Užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online Ustanovení § 46 a násl. novely upravuje především zpřísnění pravidel pro poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online, stanovení nových povinností a podmínek, jimiž se má řídit odpovědnost těchto subjektů za neoprávněné sdělování díla veřejnosti (tj. za obsah nelegálně nahraný uživatelem na jejich server). Dotčený poskytovatel nově bude muset:

  • vynaložit nejlepší úsilí k získání oprávnění k výkonu práva (tj. získání licence k chráněnému obsahu);
  • po odůvodněném oznámení autorem obsahu znemožnit přístup k dílu nebo jej odstranit ze svých webových stránek a vynaložit úsilí k zamezení (opětovného) nahrání díla.

V opačném případě bude odpovědnost za neoprávněné sdělování díla veřejnosti tížit příslušného poskytovatele. Novela dále specifikuje relevantní skutečnosti, které budou brány v potaz při vyhodnocení, zdali poskytovatel splnil své zákonné povinnosti či nikoliv. Pro menší poskytovatele, kteří nabízejí tyto služby po dobu kratší 3 let a jejichž roční obrat činí méně než 10 000 000 EUR, platí nové povinnosti v omezeném rozsahu. Nové zákonné licence Novela upravuje řadu nových licencí usnadňujících přístup k autorsky chráněnému obsahu:

  • licence pro digitální výuku - za podmínek stanovených novelizovaným § 31a autorského zákona mohou školy a další školská či vzdělávací zařízení bezplatně užít jinak chráněné dílo při výuce pro ilustrační účel. Úprava se nevztahuje na užití děl primárně určených pro vzdělávací účely;
  • licence pro užití díla nedostupného na trhu – instituce kulturního dědictví jsou oprávněny za podmínek dle novelizovaného § 37b autorského zákona (a nikoliv za účelem hospodářského či obchodního prospěchu) rozmnožit a zpřístupnit veřejnosti dílo na trhu nedostupné, které se nachází ve sbírce příslušné instituce;
  • licence pro karikaturu, parodii nebo pastiš (napodobenina) - dle novelizovaného znění do autorského práva nebude zasahovat ten, kdo dílo užije pro uvedené účely. Ani v tomto případě však nesmí být nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora díla;
  • licence k rozmnožování díla pro účely automatizované analýza textů nebo dat (i k vědeckému výzkumu).

Větší ochrana práv vydavatelů tiskové publikace Novela je reakcí na praktiky nadnárodních společností (Facebook, Google) při zobrazování náhledů novinářských článků, k nimž tyto subjekty připojovaly reklamu a de facto tak legálně profitovaly při parazitování na autorsky chráněném obsahu, a to bez poskytnutí adekvátní kompenzace. Cílem úpravy je zajistit vydavatelům tiskových publikací spravedlivý a nediskriminační přístup a zajištění úhrady nároku na přiměřenou odměnu. Postupy pro řešení sporů Novinkou při řešení sporů pro účely autorského zákona je institut prostředníka, jejichž seznam povede Ministerstvo kultury. Předpoklady pro výkon této činnosti jsou plná svéprávnost, bezúhonnost a odborná způsobilost doložená magisterským vzděláním a odbornou zkouškou. Lex železářství Největší mediální pozornosti se však dostalo úpravě § 23 – změně při posuzování provozování rozhlasového a televizní vysílání  - od kterého se odvíjí rovněž médii používané přízvisko novely. Předmětná úprava stanovuje, že: „Provozováním rozhlasového či televizního vysílání díla se rozumí zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání. Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních. Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pro úzký okruh osob, jestliže toto zpřístupnění je nahodilé a nezávislé na přání příjemců a není výdělečné povahy.“    Kolektivní správci, (zejména Osa a Intergram) se proti této části novely výrazně vymezili s tím, že jej považují za protiprávní. Následně rétoriku upravili s tvrzením, že novela se dotkne pouze ojedinělých situací. Je skutečností, že úprava, jejímž záměrem bylo ukončení vybírání tzv. „výpalného“, obsahuje řadu neurčitých pojmů, kdy ani odborná veřejnost není při výkladu jednotná a k přesnějšímu vymezení podmínek normy tak pravděpodobně dojde až soudním výkladem. Novela občanského zákoníku Novelou č. 429/2022 je dále upraven institut dodatečné odměny za poskytnutí licence, která musí být přiměřená a spravedlivá a která se nově vztahuje rovněž na případy, kdy je sjednána odměna podílová. Ustanovení § 2374a zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku dále obsahuje  novou kogentní úpravu informační povinnosti nabyvatele licence k užití autorského díla nebo uměleckého výkonu výkonného umělce. Zavádí se rovněž právo autora a výkonného umělce odstoupit od výhradní licenční smlouvy nebo licenci omezit do způsobů užití nebo rozsahu způsobu užití díla v případě, kdy nabyvatel licenci nevyužívá. 

zaujalo vás toto téma?
zeptejte se autora

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.