Nová právní úprava správního trestání

Pozadí stránky
Nová právní úprava správního trestání
10. 1. 2017
Dne 1.7.2017 vstoupí v účinnost dva nové zákony z oblasti tzv. správního práva trestního publikované ve Sbírce zákonů v srpnu minulého roku, a to primární zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a související zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, které mj. nahradí stávající zákon o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb.), jenž bude k uvedenému datu zrušen. Zcela zásadními novinkami je to, že oba tyto zákony se již nebudou vztahovat pouze na fyzické osoby, nýbrž se budou aplikovat i na právnické osoby a podnikající fyzické osoby, a že jimi dojde k zavedení jednotného pojmu „přestupek“ místo dosavadního pojmu „správní delikt“. Nově tak bude přestupek zahrnovat vedle stávajících přestupků fyzických osob i jiné správní delikty fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob (nadále již tedy nebudou rozlišovány přestupky a správní delikty pouze podle toho, kdo je jejich pachatelem, když z hlediska praktického dopadu na sankci nebo průběh řízení to nemá žádný význam). Stěžejním přínosem nového přestupkového zákona č. 250/2016 Sb. je sjednocení právní úpravy odpovědnosti za správní delikty fyzických (nepodnikajících i podnikajících) osob a právnických osob do jednoho právního předpisu a zároveň vytvoření jednotné terminologie. Tento zákon je novou komplexní a obecnou normou definující přestupky, upravující jejich obecné náležitosti, základy a podmínky odpovědnosti za ně, druhy sankcí (správních trestů) za ně ukládané, stanovující pravidla a postupy pro jejich projednání a rozhodnutí o nich, příslušné lhůty apod., která plně nahrazuje dosavadní nevyhovující právní úpravu správnědeliktní odpovědnosti fyzických a právnických osob přetrvávající od roku 1990, jež byla velmi komplikovaná, když zde především absentovala obecná právní úprava odpovědnosti za správní delikty a přestupky, tedy kodex správního práva trestního. Právní úprava a podmínky pro správní delikty byly doposud definovány různým způsobem cca ve 250 zákonech (dohromady se jednalo cca o 2200 skutkových podstat přestupků a 5100 skutkových podstat jiných správních deliktů). Neblahým důsledkem této roztříštěné právní úpravy bylo krom jiného to, že správní orgány byly ve své rozhodovací praxi na poli správního práva trestního nuceny uchylovat se k analogii práva, využívat instituty, které vyplývají z trestního práva, případně z judikatury správních soudů. Zákon č. 250/2016 Sb. vychází ze stávajícího stavu, tj. zachovává subjektivní odpovědnost fyzické osoby a objektivní odpovědnost právnické osoby s tím, že je možné se při prokázání zákonem stanoveného liberačního důvodu této odpovědnosti zprostit, kdy zároveň přejímá řadu institutů trestního práva a obě úpravy se tak velmi sbližují. Druhý z výše uvedených zákonů, zákon č. 251/2016 Sb., vyjmenovává konkrétní skutkové podstaty přestupků, které nebudou obsaženy v jiných (zvláštních) zákonech, neboť je nelze převést do žádného speciálního zákona např. proto, že mají buď příliš obecný ráz, nebo se jedná o porušení povinností na více úsecích státní správy najednou (většina přestupků, které nyní řeší zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, již byla nebo bude podle své povahy převedena do příslušných zákonů). Tento zákon o některých přestupcích řeší mimo výše uvedené např. přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy, přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupek křivého vysvětlení, přestupky proti majetku, přestupky na úseku podnikání, nebo přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě, a zavádí některé nové přestupky, jako je například znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci a zároveň v celé řadě případů zvyšuje výše trestů, které lze za jednotlivé přestupky uložit. V návaznosti na oba shora uvedené zákony je dále v současné době v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednáván jako sněmovní tisk č. 929 vládní návrh doprovodného zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (schválený vládou České republiky na její schůzi dne 5.10.2016 - usnesení č. 866), jenž obsahuje návrh změn v celkem 25 zákonech obsahujících skutkové podstaty přestupků a dosavadních správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob.   autor: Mgr. Miroslav Vysloužil

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.