Nezákonná daňová kontrola a přípustná soudní ochrana

Pozadí stránky
Nezákonná daňová kontrola a přípustná soudní ochrana
30. 9. 2015

Stručný komentář k rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 5.2.2015, č.j. 9 Afs 279/2014-29

V rámci citovaného rozhodnutí se Nejvyšší správní soud ČR zabýval otázkou přípustné soudní ochrany v rámci nezákonně prováděné daňové kontroly.

Zjednodušeně řečeno, měl Nejvyšší správní soud rozhodnout, zda je proti nezákonné daňové kontrole přípustná žaloba proti nečinnosti ve smyslu § 79 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen jako „SŘS“) či zda je nutno proti nezákonnému postupu správce daně v rámci daňové kontroly užít žaloby proti nezákonnému zásahu dle ust. § 82 a násl. SŘS. Konkrétně tedy byla předmětem kasačního přezkumu otázka, jaký žalobní typ má žalobce zvolit proti nečinnosti či průtahům správce daně při prováděné daňové kontrole, zahájené v návaznosti na postup k odstranění pochybností.

Nejvyšší správní soud ve svém odůvodnění shrnul ustálenou judikaturu správních soudů, dle které vyplývá, že pokud je možno ukončit řízení pouze vydáním autoritativního rozhodnutí, pak je právním prostředkem uplatnitelným proti nečinnosti správního orgánu tzv. nečinnostní žaloba (tedy již zmíněná žaloba proti nečinnosti dle § 79 a násl. SŘS). A contrario lze tedy dovodit, že u těch řízení, které nemusí nutně skončit vydáním autoritativního rozhodnutí, není tento žalobní typ přípustný a je nutno proti takovému postupu brojit žalobou tzv. zásahovou žalobou dle § 82 a násl. SŘS.

V probírané věci tedy zbývalo posoudit, zda daňová kontrola končí vždy vydáním autoritativního rozhodnutí či nikoliv.

Nejvyšší správní soud dospěl k poměrně zajímavému závěru, když dovodil, že daňová kontrola nekončí vydáním rozhodnutí, ale projednáním a podepsáním zprávy o daňové kontrole, která však sama o sobě není rozhodnutím podléhajícím přezkumu ve správním soudnictví.

S ohledem na shora uvedené lze shrnout, že prostředkem ochrany proti nezákonné daňové kontrole (ať už nezákonnost spočívá v nezákonném zahájení či v nezákonném vedení daňové kontroly) ve správním soudnictví je žaloba proti nezákonnému zásahu ve smyslu § 82 a násl. SŘS.

Předmětné rozhodnutí je přínosné zejména z toho důvodu, že judikaturně unifikovalo postup daňových subjektů v rámci přezkumu nezákonné daňové kontroly v rámci správního soudnictví a nadále již nebudou vznikat pochybnosti o tom, jaký procesní postup má být ze strany případných žalobců z řad daňových subjektů uplatněn.

Autor: JUDr. Jakub Hlína

Je proti Vám vedena daňová kontrola a máte pocit, že Vás finanční úřad krátí na Vašich právech? Byla Vám doměřena daň a Vy si nejste jisti, zda tak bylo učiněno důvodně a v souladu se zákonem? Neváhejte se obrátit na odborníky z HSP & Partners, kteří Vám obratem poradí, popř. Vás v rámci daňového řízení zastoupí a budou hájit Vaše práva.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.