Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě

Pozadí stránky
Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě
25. 8. 2021

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 588/2020 Sb. je od 1. 7. 2021 možné žádat finanční pomoc od státu pro nezaopatřené dítě tzv. náhradní výživné.

V tomto zákoně nalezneme podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě, a to v situaci, kdy fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, tuto svou povinnost neplní.

Náhradní výživné je sociální dávkou, kterou vyplácí Úřad práce České republiky, a to vždy následující měsíc po měsíci, za které výživné náleží. Náhradní výživné je poskytováno ve výši maximálně 3 000 Kč měsíčně a nejvýše po dobu 24 výplat. Žádost o náhradní výživné je nutné podat na připraveném tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí v místě, ve kterém má nezaopatřené dítě trvalé bydliště. Součástí žádosti o náhradní výživné musí být exekuční titul stanovující vyživovací povinnost fyzické osoby k oprávněné osobě (nezaopatřenému dítěti), prohlášení žadatele o přijatém výživném za konkrétní období, pokud bylo poskytnuto v nižší výši, než která je stanovena, popř. nebylo-li poskytnuto vůbec. Spolu s tím je nezbytné doložit také skutečnost, že se jedná o nezaopatřené dítě, tj. dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.1

Předpokladem kladného vyřízení žádosti o náhradní výživné je přiložení dokladu osvědčujícího, že k vymožení pohledávky na výživné byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce.

autor: Mgr. Jana Hadová

[1] zákon č. 177/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.