Maření spravedlnosti

Pozadí stránky
Maření spravedlnosti
1. 4. 2019

Zákonem č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zákoník“), a některé další zákony, byl, kromě jiného, rozšířen okruh skutkových podstat trestných činů o § 347a a trestný čin maření spravedlnosti, kterého je nově možné se dopustit ode dne 1. února 2019, kdy zákon nabyl účinnosti.

V průběhu legislativního procesu ohledně kriminalizace jednání spadajícího pod skutkovou podstatu trestného činu se symbolickým označením „maření spravedlnosti“ došlo k četným diskuzím a výhradám, především z řad advokátů. Důsledkem takové rozpravy je nakonec přijetí právní úpravy nového trestného činu z pohledu obhajoby v aktuální „mírnější“ podobě. Kontroverzi této skutkové podstaty lze spatřovat nejen ohledně potenciálního zásahu do vztahu advokát – klient, nicméně například i ve skutečnosti, že zavedení § 347a tr. zákoníku je způsobilé zasáhnout do způsobu realizace práva na obhajobu obviněného. (poznámka: Pojem obviněný je v tomto příspěvku použit jako legislativní zkratka obecně pro více procesních rolí podle fáze trestního řízení, a to s ohledem na § 12 odst. 7 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu.)

Samotná skutková podstata má zahrnovat jednání spočívající v předložení věcného nebo listinného důkazního prostředku, který má podstatný význam pro rozhodnutí, a o kterém dotyčný ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, a to pro účely zahájení řízení, případně jeho samotné předložení v řízení, vedeném soudem, mezinárodním soudním orgánem nebo pro účely trestního řízení (tedy ve vztahu k orgánům trestního řízení). Samotné padělání důkazu pro výše popsaný účel je rovněž trestné a je nutno podotknout, že ke spáchání popisovaného trestného činu je zapotřebí úmyslu pachatele.

Vzhledem k tomu, že výše popsané jednání je ze zákona trestné teprve dva měsíce, tudíž si na praktickou aplikaci § 347a tr. zákoníku a první judikaturní závěry budeme muset nějaký čas počkat. Na druhou stranu tímto příspěvkem nastíněná problematika představuje významný podnět pro další diskuze na právní půdě se zaměřením na základní zásady českého právního řádu a s přihlédnutím k praktickým přesahům trestnosti jednání spadajícího pod „maření spravedlnosti“.

autor: Mgr. Tomáš Kadlec

 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.