Legislativní změny v trestních normách, peněžité tresty, dohoda o vině a trestu

Pozadí stránky
Legislativní změny v trestních normách,  peněžité tresty, dohoda o vině a trestu
10. 11. 2020

Dne 1. října 2020 nabyl účinnosti zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (zejména zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení).

Cílem citované novely je, mimo jiné, zavést legislativní opatření, které zvýší počet ukládaných peněžitých trestů, ať již jako trestů samostatných, tak i ukládaných vedle trestu jiného.

Zákon přináší změny v hmotněprávní i procesní oblasti, jsou zpřesňovány podmínky ukládání peněžitých trestů a nově upraveny důsledky, nebude-li takovýto trest vykonán. Za hlavní změnu v této oblasti trestního práva hmotného lze považovat především zrušení institutu náhradního trestu odnětí svobody a jeho nahrazení přeměnou nezaplaceného peněžitého trestu v trest odnětí svobody podle zákonem stanoveného přepočtu, zrušení možnosti přeměny peněžitého trestu v jiné alternativní tresty a změny v úpravě zahlazení při odsouzení k tomuto trestu.

Předmětné legislativní změny by měly vést k vhodnější volbě trestů ukládaných za spáchané trestné činy a vyšší efektivitě ukládaných sankcí, pokud se týká jejich přímého působení na pachatele.

Citovaným zákonem došlo také ke změně právní úpravy institutu dohody o vině a trestu, který je upraven v § 175a trestního řádu. Jedná se o způsob vyřízení trestní věci mimo hlavní líčení, jehož stěžejním přínosem je rychlost a efektivita při řešení sporu mezi státem při výkonu trestní spravedlnosti a osobou obviněnou ze spáchání trestného činu. Ačkoliv dojde k vyslovení viny a uložení trestu soudem, děje se tak ve zvláštním řízení, výrazně odlišným procesním postupem. Snahou a cílem zákonodárce je zejména rozšíření využitelnosti tohoto institutu a usnadnění a urychlení průběhu trestního řízení.

autor: Mgr. Pavel Piňos

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.