Kouření zakázáno! No smoking! Rauchen verboten!

Pozadí stránky
Kouření zakázáno! No smoking! Rauchen verboten!
12. 5. 2017
Po neúspěšném schválení tzv. „protikuřáckého zákona“ v květnu minulého roku, vláda předložila poslanecké sněmovně v červnu nový návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. I když vláda navrhla sněmovně projednání zákona tak, aby byl souhlas se zákonem vysloven už v prvém čtení a celý proces se tak značně urychlil, sněmovna s tímto návrhem nesouhlasila a návrh zákona tak byl projednán ve standardním legislativním procesu, který trval téměř jeden rok. Po schválení zákona poslaneckou sněmovnou a následně senátem, zákon podepsal na začátku tohoto roku i prezident a předseda vlády. Dne 31.5.2017, tedy ode dne, který Světová zdravotnická organizace vyhlašuje jako Světový den bez tabáku, tak nabude účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. „protikuřácký zákon“. Zákon především řeší omezení dostupnosti tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret (dále jen „zboží sloužící ke kouření“) a zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret na zákonem vymezených místech a dále také omezení dostupnosti alkoholických nápojů. Zákon zakazuje prodávat zboží sloužící ke kouření mimo zákonem definovaná místa. Toto zboží musí být navíc umístěno na vyčleněném místě odděleně od ostatního nabízeného sortimentu zboží se zjevně viditelným textem zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let. Výslovně předpis zakazuje prodávat prostředky ke kouření například ve zdravotnických zařízeních, školách a na akcích určených převážně pro osoby mladší 18 let. Kouření je dle § 8 zákona úplně zakázáno ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, na letištích, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, ve zdravotnickém a školském zařízení, v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let, ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť, ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino nebo divadlo, ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb nebo v zoo. Na většině těchto míst zákon zakazuje používat i elektronické cigarety. Osobu, která tento zákaz porušuje, vlastník či provozovatel prostoru vyzve, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila a tato osoba je povinna výzvy uposlechnout. Zákonodárce umožnil, aby v některých případech vlastník nebo provozovatel zřídil stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření, který musí splňovat zákonem vymezené podmínky. Mimo kouření řeší zákon i omezení dostupnosti alkoholických nápojů, kdy zákon stanovuje, kde se alkoholické nápoje smí prodávat a kde naopak nesmí. Inspektor České obchodní inspekce je oprávněn nařídit uzavření provozovny až na dobu dvou provozních dní zjistí-li, že provozovatel prodává alkoholický nápoj osobě mladší 18 let nebo umožňuje vstupovat a zdržovat se osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek. Zákon se zabývá i případem příležitostného prodeje alkoholických nápojů na akcích jako je ochutnávka vín, farmářské trhy či slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a podobné akce. Dle zákona lze na veřejnosti přístupné sportovní akci v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno. Obec může navíc obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat používání elektronických cigaret na veřejném prostranství, které se nachází v blízkosti školy nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let. Obec může dále obecně závaznou vyhláškou zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let a omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti. Zákon dále upravuje, u kterých osob a za jakých podmínek je možné podrobit osobu vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek. Osoby, které jednají v rozporu se zákonem, se dopustí správního deliktu, za který lze uložit pokutu ve výši až 2 000 000 Kč a zákaz činnosti až na dva roky. V některých případech lze vedle výše uvedených sankcí uložit propadnutí či zabrání věci.  Česká republika se tak konečně zařadila mezi velkou část evropských zemí, které podobný zákon zakazující kouření mají. Někteří provozovatelé hospod a restauracích se snaží již v tuto chvíli učinit kroky, vedoucí k obcházení zákona a přeměnit se na soukromé kluby a zájmové spolky v naději, že se jich právní úprava protikuřáckého zákona nedotkne. Textace zákona je však poměrně široká a zákaz kouření (s výjimkou užívání vodních dýmek) by měl dopadat na všechny vnitřní prostory provozovny stravovacích služeb, tedy teoreticky i na ty soukromé. Navíc je takové účelové obcházení zákona protiprávní a nemuselo by se v konečném důsledku vyplatit. Až praxe však ukáže, do jaké míry bude účel zákona respektován a naplňován.   Autor: Mgr. Tereza Vochtová

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.