KORONAVIRUS: Přehled zákonů schválených Poslaneckou sněmovnou a Senátem dne 24. 3. 2020 a 25.3.2020

Pozadí stránky
KORONAVIRUS: Přehled zákonů schválených Poslaneckou sněmovnou a Senátem dne 24. 3. 2020 a 25.3.2020
26. 3. 2020

V souvislosti s vyhlášeným stavem nouze a probíhající zdravotnickou krizí Vláda ČR přistoupila k přípravě několika návrhů zákonů, jejichž cílem je pomoci občanům v překonání negativních ekonomických dopadů spojených s mimořádnými opatřeními vyhlášenými ve stavu nouze.

Níže předkládáme přehled zákonů, který byly Poslaneckou sněmovnou PČR schváleny a postoupeny do Senátu PČR, který je na své na 18. schůzi dne 25. 3. 2020 schválil.

Pro úplnost je v tomto přehledu uvedeno taktéž usnesení vlády č. 275 vztahující se k provozu datových schránek.

 1. Sněmovní tisk č. 784

Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Tento zákon se vztahuje na zmírnění dopadů mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví týkajících se zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách, jejichž uzavření je důvodem vzniku nároku na ošetřovné nebo nároku na služební volno s poskytnutím služebního příjmu.

Ošetřovné obecně náleží zaměstnanci, který nemůže vykonávat práci z důvodu ošetřování dítěte do 10 let věku či jiného člena domácnosti a z důvodu péče o dítě do 10 let věku. Nově ošetřovné náleží i osobám pečujícím z výše uvedených důvodů o dítě, které nedovršilo věku 13 let.

Nárok na ošetřovné se rovněž vztahuje na případy uzavření institucí, které jsou určené pro péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I – lehká závislost (stacionáře). V tomto případě navíc není stanovena pro nárok na ošetřovné žádná věková hranice opečovávané osoby.

V rámci ošetřovného se mohou rodiče také v celodenní péči střídat. Zákon o nemocenském pojištění takové střídání připustil pouze jednou po dobu trvání nutnosti poskytovat péči. Rodiče se však dle nového zákona budou moci v rámci nároku na ošetřovné střídat v péči bez omezení, pokud k takovému střídání nedojde v jeden kalendářní den.

Byla taktéž prodloužena podpůrčí doba ošetřovného z původních devíti dnů (případně 16 dnů) na dobu trvání mimořádných opatření, přičemž tato změna se bude vztahovat zpětně i na případy osob, kterým podpůrčí doba uplynula již před dnem nabytí účinnosti nového zákona.

Pro úplnost je nezbytné uvést, že se výše uvedené změny vztahují na pracovněprávní vztahy nejen ve sféře soukromé, ale také ve sféře veřejné. Příslušníkům bezpečnostních sborů ve služební poměru však náleží za stejných podmínek služební volno s poskytnutím služebního příjmu.

 1. Sněmovní tisk č. 785

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Tímto zákonem dochází ke změnám v oblasti placení záloh na pojistné na veřejné zdravotní pojištění ze strany OSVČ. Nově tak OSVČ nemusí hradit zálohy vypočítané z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu za období od března 2020 do konce srpna 2020, přičemž tyto zálohy za uvedené období se budou považovat jako fakticky uhrazené. Limitující je vždy ona jedna dvanáctina minimálního vyměřovacího základu.

Pokud je záloha OSVČ vyšší než pojistné ve výši jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu, je tato osoba povinna platit pouze rozdíl mezi výší zálohy na pojistné a výší pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu. Tato osoba však může pojistné za období od března 2020 až do konce srpna 2020 uhradit nikoliv ve formě záloh, ale až jako doplatek pojistného.

Pokud již OSVČ uhradila zálohu za měsíc březen 2020, bude tato platba považována za zálohu za měsíc září 2020.

Zákonem je také dále odložena povinnost OSVČ předložit přehled o příjmech za rok 2019, a to do 3. 8. 2020, přičemž doplatek pojistného bude uhrazen až po tomto termínu. Ustanovení o povinnosti hradit penále se neuplatní.

 1. Sněmovní tisk č. 786

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Tento zákon upravuje zvláštní pravidla pro přijímání ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a na ně navazující náhradní nebo opravné zkoušky a další související otázky.

Přijímací zkouška na střední školy má pro studijní programy roku 2020/2021 proběhnout nejdříve 14 dnů po obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách. Zůstane zachována jednotná přijímací zkouška, která bude koná pouze v jednom termínu, a v dalších případech budou kompetence v rámci přijímacího řízení náležet řediteli školy, přičemž je v případě školní přijímací zkoušky oprávněn stanovit pouze dva termíny. V platnosti zůstávají veškeré řádně podané žádosti o přijetí ke studiu na střední školy. Zároveň je tímto zákonem vyloučena možnost odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke studiu.

Maturitní zkoušky budou zahájeny nejdříve 21 dnů od obnovení možnosti přítomnosti žáků ve školách. Nejzazší termín je pro zahájení maturitních zkoušek stanoven na 30. 6. 2020. Zákon však počítá s tzv. mimořádným režimem pro případy, kdy nebude obnovena přítomnost ve školách ani do 1. 6. 2020. Zákonodárce v těchto případech stanoví fikci úspěšného vykonání maturitní zkoušky pro ty žáky, kteří jsou studenty posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. Hodnocení maturitní zkoušky pak bude vycházet z hodnocení žáka v předmětech, kterou jsou obsahově shodné s maturitními předměty, a to dle průměru za poslední 3 vysvědčení, ve kterých byl žák za tyto předměty hodnocen. Žák, který vykonal maturitu náhradním způsobem, může požádat, aby v následujícím zkušebním období mohl vykonat maturitní zkoušku také běžným způsobem.

 1. Sněmovní tisk č. 787

Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Tento zákon má za cíl dále ulevit OSVČ, které nebudou povinny hradit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce v období března 2020 až srpna 2020, a to bez ohledu na jejich výši.

Zároveň dochází ke snížení pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z vyměřovacího základu za rok 2020 o částku ve výši 2.544,- Kč za měsíc při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti, a ve výši 1.018,- Kč za měsíc při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Výluka z povinnosti hradit měsíční zálohy se tak projeví až v rámci ročního vyúčtování pojistného.

Pokud již byla záloha za některý z výše uvedených měsíců uhrazena, bude tato částka použita na úhradu splatných závazků OSVČ a poté případně také záloh na další kalendářní měsíce roku 2020. Období měsíců březen 2020 až srpen 2020 se považuje pro účely výpočtu vyměřovacího základu za tzv. vyloučenou dobu, která bude zohledněna při výpočtu dávek důchodového pojištění.

 1. Sněmovní tisk č. 788

Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Tento zákon stanoví plošnou výjimku pro všechny subjekty evidence tržeb, dle které nejsou tyto subjekty povinny dodržovat povinnosti stanovené zákonem upravujícím elektronickou evidenci tržeb, s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, a to do konce nouzového stavu. Evidenční povinnost je navíc výslovně vyloučena i v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu.

 1. Sněmovní tisk č. 789

Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Zákon o státním rozpočtu není projednáván Senátem PČR a po jeho schválení Poslaneckou sněmovou PČR je postupován přímo k podpisu prezidentovi republiky. V souvislosti s překonáváním negativních dopadů mimořádných opatření byl státní rozpočet na rok 2020 razantně změněn, a to níže uvedeným způsobem:

 • snížení celkových příjmů státního rozpočtu na 1.488.318.723.753,- Kč;
 • navýšení celkových výdajů státního rozpočtu na 1.688.318.723.753,- Kč;
 • navýšení plánovaného schodku rozpočtu na 200.000.000.000,- Kč;
 • na místo zvýšení stavu na účtech finančních aktiv bude snížení o 18.873.830.871,- Kč;
 • navýšení státního dluhu o 181.126.169.129,- Kč.

 

 1. Usnesení vlády č. 275 ze dne 23. 3. 2020

Tímto usnesením bylo stanoveno, že provozovatel informačního systému datových schránek nemá ode dne 24. 3. 2020 po dobu nouzového stavu nárok na odměnu, tj. po dobu nouzového stavu není dodání jakýchkoliv zpráv datovou schránkou dalším fyzickým či právnickým osobám zpoplatněno.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.