KORONAVIRUS: Podpora cestovních kanceláří

Pozadí stránky
KORONAVIRUS: Podpora cestovních kanceláří
15. 4. 2020

Vláda představila návrh zákona, který si klade za cíl ulehčit situaci cestovním kancelářím a ochránit je před možný zánikem. V důsledku pandemie koronaviru a na to navazujících mimořádných krizových opatření došlo k naprosté paralýze tohoto segmentu trhu. Cestovní kanceláře tak přišly fakticky ze dne na den o svou obživu.

Z tohoto důvodu bude zaveden institut tzv. ochranné doby, který může, ale také nemusí, být cestovními kancelářemi využit. Podstata ochranné doby tkví v tom, že cestovní kanceláře bude oprávněny pozdržet vrácení peněz klientům, kteří odstoupili od smlouvy o zájezdu z důvodu výskytu mimořádných okolností v destinaci, které měly významný dopad na samotnou realizaci zájezdu. Ochranná doba se taktéž vztáhne k případům, kdy od smlouvy o zájezdu odstoupila cestovní kancelář pro objektivní nemožnost poskytnutí objednaných služeb z důvodu mimořádných okolností. Oba případy tak směřují na současnou krizovou situaci způsobenou šířením koronaviru a v obou případech zároveň nemá cestovní kancelář právo požadovat po klientovi úhradu odstupného.

V těchto případech bude cestovní kancelář oprávněna pozdržet vrácení peněz uhrazených klienty za zájezdy s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020.

Cestovní kanceláře ovšem budou povinny dotčeným klientům nejprve poskytnout tzv. poukaz na zájezd, ve kterém bude specifikována celková částka, kterou dotčený klient cestovní kanceláři uhradil, a kterou může využít k objednání náhradního zájezdu. Tato částka pak bude představovat minimální hodnotu náhradního zájezdu, který je cestovní kancelář povinna klientovi nabídnout. Ode dne doručení poukazu klientovi následně začíná běžet ochranná doba, která obecně končí dnem 31. 8. 2021. Po uvedenou dobu musí být poukaz na zájezd platný. Klient bude v ochranné době oprávněn požádat cestovní kancelář o předložení nabídky náhradních zájezdů.

Pokud cestovní kancelář nabídne klientovi náhradní zájezd ve vyšší kvalitě a vyšší hodnotě než zájezd klientem dříve zakoupený, může si cestovní kancelář nárokovat rozdíl mezi těmito hodnotami pouze v případě, že cestovní kancelář nejprve nabídla klientovi zájezd srovnatelný a klient tuto nabídku odmítl využít. Pokud cestovní kancelář žádný zájezd do 30 dnů od uvedené žádosti klientovi nenabídne, skončí posledním dnem uvedené lhůty ochranná doba.

Zákon také výslovně specifikuje skupinu osob, které jsou oprávněny poukaz na zájezd odmítnout a požadovat po cestovní kanceláři bezodkladné vrácení uhrazené částky.  Toto oprávnění mají osoby zdravotně postižené, evidované na úřadu práce, těhotné ženy, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoby starší 65 let či osamělí rodiče starající se o nezaopatřené dítě. Odmítnout poukaz může také zaměstnanec, který 30 dní před doručením poukazu nevykonával práci z důvodu jiných překážek na straně zaměstnavatele (typicky z důvodu omezení provozu). Poslední skupinou, které svědčí toto právo, jsou školy a školská zařízení zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení.  Tato poslední výjimka pro školy a školská zařízení se obzvláště setkala s nesouhlasnými stanovisky cestovních kanceláří, neboť část z nich se zaměřuje pouze na prodej zájezdů školám. Těch by se tak ochranná doba nemusela vůbec týkat a hrozila by jim případná platební neschopnost.

Doručením oznámení o odmítnutí poukazu cestovní kanceláři končí ochranná doba a cestovní kancelář bude povinna vrátit uhrazené peníze výše uvedeným subjektům. Klient je ovšem společně s odmítnutím povinen vrátit cestovní kanceláři poukaz na zájezd.

Obecně pak platí, že cestovní kancelář musí vrátit klientům dříve uhrazené peníze nejpozději do 14 dnů ode dne, ve kterém skončí ochranná doba.

Výše uvedené se vztahuje pouze na případy, kdy cestovní kanceláři nevznikl při odstoupení od smlouvy nárok na úhradu odstupného. Nový zákon pamatuje také na situace, kdy byl klient při odstoupení od smlouvy povinen uhradit cestovní kanceláři odstupné. Tato regulace se bude zejména dotýkat klientů, kteří z opatrnosti rušili své objednané zájezdy ještě před zavedením mimořádných opatření. V uvedeném případě se institut ochranné doby nevyužije. Cestovní kancelář ovšem bude povinna vydat klientovi na jeho žádost poukaz na zájezd v hodnotě nejméně 10 % uhrazeného odstupného. Klienti musí požádat o poukaz nejpozději do 3 měsíců ode dne zániku smlouvy o zájezdu, přičemž platnost poukazu nesmí být kratší než 12 měsíců ode dne jeho vydání.

Závěrem je nezbytné zdůraznit, že k případným odlišným ujednáním mezi cestovními kancelářemi a jejich klienty, která by omezovala výše uvedená práva klientů, se nebude přihlížet.

autor: Mgr. Jakub Stáňa

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.