Je částečné plnění poskytnuté třetí osobou uznáním závazku žalovaného?

Pozadí stránky
Je částečné plnění poskytnuté třetí osobou uznáním závazku žalovaného?
26. 2. 2015

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.2.2014, sp. zn. 23 Cdo 405/2013, patří k prvním judikátům Nejvyššího soudu týkajících se mj. nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).

Co do merita věci se jednalo o nepříliš složitou věc, kdy bylo posuzováno, zda částečné plnění poskytnuté třetí osobou je uznáním závazku žalovaného ve smyslu § 407 odst. 3 obchodního zákoníku.

Nejvyšší soud svou argumentaci založil nejen na své dřívější judikatuře, nýbrž i na interpretačních ustanoveních Části I. Hlavy I. NOZ. Ustanovení obchodního zákoníku o uznání závazku částečným plněním tak Nejvyšší soud interpretoval ve smyslu zejména ust. § 2 a § 6 NOZ.

Nejvyšší soud tato ustanovení aplikoval na základě ust. § 3030 NOZ, dle kterého se „I na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, použijí ustanovení části první hlavy I.“ Jestliže však ustanovení části první hlavy I. NOZ Nejvyšší soud používá i na právní jednání stran, která byla učiněna dávno před účinností NOZ, znamená to, že Nejvyšší soud vykládá ust. § 3030 i retroaktivně. Je otázkou, nakolik tento přístup přijmou i soudy nižších instancí, je nicméně nutné vzít tento judikát v potaz a počítat s možným retroaktivním uplatněním ust. § 3030 NOZ v soudním řízení minimálně u Nejvyššího soudu.

autor: Mgr. Martina Šindelková

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.