Jaké zásadní změny občanského práva přinese novela č. 374/2022 Sb.?

Pozadí stránky
Jaké zásadní změny občanského práva přinese novela č. 374/2022 Sb.?
5. 1. 2023
Zákonem č. 374/2022 Sb., který nabyde účinnosti již dne 6. 1. 2023 [1], dochází k obsahově dosud nejrozsáhlejší novele občanského zákoníku [2] a rovněž k zásadním změnám v zákoně o ochraně spotřebitele [3]. Novela představuje transpozici unijních směrnic, především tzv. modernizační směrnice, směrnice o prodeji zboží a směrnice o digitálním obsahu [4], současně však má ambice také odstranit některé nedostatky v transpozici směrnic dřívějších, včetně nedostatků České republice vytýkaných Evropskou komisí. Tento článek si klade za cíl čtenáře upozornit na některé zásadní změny, které novela přináší a které budou mít výrazné praktické důsledky jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele. I. Občanský zákoník a) Spotřebitelské smlouvy První oblast změn je soustředěna v rámci tzv. spotřebitelských smluv, v nichž – zjednodušeně řečeno – na jedné straně právního vztahu vystupuje spotřebitel a na druhé podnikatel, a je představovaná především následujícím:
 • úprava v rámci informační povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli (§ 1811 OZ) – nově zakotvena např. povinnost informace o poprodejním servisu či o podmínkách ukončení závazku, pokud má být automaticky prodlužován
 • rozšíření ujednání, která si podnikatel se spotřebitelem nemohou platně sjednat – zneužívající ujednání (§ 1814 OZ) a zpřesnění jejich definice (§ 1813 OZ) – spotřebiteli tak nebude možné například ukládat nepřiměřené sankce, podnikatel nebude moci postoupit smlouvu vůči spotřebiteli, pokud by to mohlo vést ke zhoršení postavení spotřebitele, nebude možné ani automatické prodlužování závazku, pokud by byl konec lhůty pro odmítnutí prodloužení nepřiměřeně vzdálen dni, kdy má dojít k prodloužení atd.
 • rozšíření informační povinnosti podnikatele v případě tzv. distančních smluv (§ 1820 OZ)
 • povinnost podnikatele vydat spotřebiteli potvrzení o uzavřené distanční smlouvě (nové ustanovení § 1824a OZ)
 • zakotvení tzv. cooling-off period (doby na rozmyšlenou) v případě smluv uzavíraných po telefonu (§ 1825 OZ) – pokud v rámci telefonického kontaktu se spotřebitelem učiní podnikatel vůči spotřebiteli nabídku, je povinen ji potvrdit v textové podobě, a nadto aby touto nabídkou byl spotřebitel vázán, musí projevit svůj souhlas s ní elektronicky nebo podpisem potvrzení na listině – jedná se tedy o rozšíření ochrany spotřebitelů především před tzv. šmejdy nad rámec možnosti zákonného odstoupení od smlouvy
 • stanovení speciální informační povinnosti a pravidel v případě poskytování služeb nebo dodávek vody, plynu, elektřiny nebo tepla před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • zpřesnění běhu 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy (§ 1829 OZ)
 • změna ve výčtu smluv, od nichž nelze odstoupit podle § 1837 OZ
b) Splnění závazků a práva z vad V oblasti (s)plnění závazků se jedná především o tyto modifikace:
 • odstranění částečné duality úpravy záruky za jakost vypuštěním ustanovení § 1919 OZ a novou úpravou definice, resp. účinků záruky za jakost pouze v ustanovení § 2113 OZ
 • obdobně vypuštění dosavadního ustanovení § 1921 odst. 2 OZ a jeho úplné nahrazení nově formulovaným § 2117 OZ
 • úprava splatnosti závazků podnikatelů podle § 1963 OZ a na to navazující úprava v pravidlech pro převzetí nebo ověření zboží (§ 1965 OZ)
 • přesun práva dovolat se neúčinnosti některých ujednání podnikatelů z § 1972 do § 1964 OZ (dosud částečná duplicita)
 • stanovení jednoznačného právního základu pro nárok na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky podle nařízení č. 351/2013 Sb. (§ 1972 OZ)
c) Kupní smlouva Další z novelizovaných oblastí OZ je kupní smlouva, vzhledem k ustanovení § 2615 odst. 2 OZ se však tyto dále uvedené změny zprostředkovaně promítnou také do právní úpravy smlouvy o dílo (pro změny vztahující se pouze ke smlouvě o dílo viz níže bod e)).
 • přesun vodítka pro rozlišení koupě od smlouvy o dílo z § 2085 odst. 1 do § 2158 odst. 2 OZ (obdobně přesun také dosavadního § 2090 odst. 2 OZ)
 • změna v definici a účincích záruky za jakost, záruční době a době použitelnosti (viz bod b) výše)
 • nový rozsah a podmínky jakosti zboží, které musí zboží při převzetí splňovat (§ 2161 OZ)
 • rozšíření 6měsíční lhůty, v níž se presumuje existence vady věci při převzetí a v níž důkazní břemeno opaku spočívá na prodávajícím, na lhůtu 1 roku (§ 2161 odst. 5 OZ), nadále však může kupující vytknout vadu, která se projeví v době dvou let od převzetí (§ 2165 odst. 1 OZ – i v tomto ustanovení však došlo k úpravám)
 • vypuštění ustanovení § 2166 OZ pro jeho duplicitu s § 13, § 15 odst. 2 a § 19 odst. 4 ZOOS
 • nová formulace a konkretizace hierarchie způsobů uspokojení práv z vad (§ 2169 až § 2171 OZ)
 • nově zakotvené právo spotřebitele odepřít platbu jakékoli nesplacené části ceny, dokud prodávající nesplní své povinnosti (§ 2173 OZ – jde o ustanovení speciální k § 2108 OZ)
 • stanovení formálních a obsahových náležitostí záruky za jakost poskytované spotřebiteli (vztahující se k § 2113 OZ) v § 2174a OZ
 • zakotvení nového kogentního ustanovení o regresním právu mezi jednotlivými články dodavatelského řetězce (§ 2174b OZ)
d) Smlouvy digitálního obsahu Novelou dochází ke vložení nového oddílu představovaného ustanoveními § 2389a až 2389u OZ, a to k úpravě licenční smlouvy, resp. práv související s právem autorským a právům pořizovatele databáze. Nově zakotvená pravidla se použijí pro každou smlouvu, jejímž předmětem je úplatné zpřístupnění digitálního obsahu k užívání pro vlastní potřebu. Prakticky tak bude úprava dopadat například na video soubory, audio soubory, hudební soubory, počítačové programy, aplikace, digitální hry a hry nabízené v prostředí cloud-computingu, e-knihy a ostatní elektronické publikace, technologie software-as-a-service, sociální média atp. e) Ostatní K několika dílčím změnám dochází také u smlouvy o zájezdu. V případě smlouvy o dílo dochází k formulačním úpravám korespondujícím se změnami u kupní smlouvy, a to v ustanovení § 2619 OZ (počátek běhu záruční doby) a § 2629 OZ (vytýkání vad). Výslovně je v novém odstavci § 2629 odst. 3 OZ stanovena domněnka existence vady stavby při převzetí v délce dvou let (v případě spotřebitelů). II. Zákon o ochraně spotřebitele V rámci ZOOS je upravena působnost zákona (§ 1 odst. 2 ZOOS) pro zdůraznění, že se použije na spotřebitelské právní vztahy, konkrétně na nabízení a prodej výrobků a na nabízení a poskytování služeb spotřebiteli, tedy bez ohledu na (bez)úplatnost právního vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem. Vedle toho novela přináší mimo jiné následující změny:
 • definice některých nových pojmů vč. on-line tržiště (zjednodušeně řečeno se jedná o platformu, prostřednictvím které mohou jiné podniky oslovovat své zákazníky; § 2 odst. 2 ZOOS) a stanovení některých podmínek uzavírání smluv jeho prostřednictvím (§ 11b ZOOS)
 • zařazení uvedení výrobků dvojí kvality na trh pod nekalé obchodní praktiky (§ 5 odst. 3 písm. d) ZOOS), a to tak, že se zákaz vztahuje na celý trh s výrobky; tento zákaz však nadále mohou prolomit např. dostupnost nebo sezónnost surovin, dobrovolné strategie vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu populace atp.
 • klamavým opomenutím podle § 5a ZOOS je nově také neuvedení informace, zda a jak prodávající zjišťuje autentičnost uváděných spotřebitelských recenzí
 • nová oprávnění spotřebitele v případě, že dojde k dotčení jeho práv nekalou obchodní praktikou (odstoupení od smlouvy, právo na snížení ceny; § 5d ZOOS)
 • zákaz zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách (§ 7 ZOOS)
 • změny v informační povinnosti a označení výrobků (§ 9, 10 ZOOS)
 • poskytování informací o ceně a o slevě z ceny (nově je prodávající dle § 12a ZOOS povinen uvádět nejnižší cenu výrobku, za který jej nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy)
 • zpřehlednění jednotlivých kroků a povinností prodávajících při reklamaci a stanovení speciálních pravidel pro poskytování digitálního obsahu (§ 19 ZOOS)
 • úpravy v pravomoci České obchodní inspekce jakožto orgánu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a změny v úpravě dozoru ČOI
 • změny v přestupkové části ZOOS reflektující novelizovaný ZOOS i OZ
III. Působnost novely a retroaktivita Novela se v souladu se svým čl. IV. bude vztahovat pouze na právní poměry vzniklé po nabytí její účinnosti (tj. od 6. 1. 2023), a tedy například i na do tohoto dne vzniklá práva a povinnosti z porušení smluv se použije právní úprava OZ, ve znění před nabytím účinnosti novely. Zásadní výjimku představují pravidla poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, které působí částečně retroaktivně. IV. Závěr Jak je patrno již z vybraných a shora popsaných, novelou upravených dílčích otázek, dotknou se změny, které novela přináší, bez nadsázky každé fyzické i právnické osoby. Ačkoliv se totiž podstatná část změn dotýká pouze právních vztahů B2C, nelze opomenout ty změny, které musejí ve svých smlouvách, obchodních podmínkách, reklamačních řádech a souvisejících obdobných dokumentech reflektovat také subjekty, které nabízejí své zboží a služby či jinak obchodují a působí na trhu pouze v rámci vztahů B2B. Mgr. Karolína Foukalová [1] dále jen jako „novela“; pokud jsou v tomto článku citována ustanovení právních předpisů, jsou tím myšlena jejich ustanovení po nabytí účinnosti novely, ledaže je výslovně stanoveno jinak [2] zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen jako „OZ“ [3] zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dále jen jako „ZOOS“ [4] jako modernizační směrnice je označována směrnice 2019/2161, směrnice o digitálním obsahu je směrnicí 2019/770 a směrnice o prodeji zboží je směrnicí 2019/771

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.