Home office z pohledu pracovněprávní regulace (chystají se změny)

Pozadí stránky
Home office z pohledu pracovněprávní regulace (chystají se změny)
26. 5. 2023
V aktuálním znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, není upraven výkon práce z domova, tzv. home office, a to i přesto, že se v dnešní době (digitální transformace) jedná o značně oblíbený pracovní benefit, se kterým se setkáváme dnes a denně. Mnoho zaměstnavatelů uzavírá se svými zaměstnanci dohody zohledňující výkon práce z místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele, popř. mají tuto problematiku upravenou vnitřním předpisem. Na co si dát z pohledu zaměstnavatele pozor? Níže v textu uvedeme několik doporučení ve vazbě na schválenou novelu zákoníku práce. Tato novela totiž zavede několik nových povinností, které budou zaměstnavatelé povinni dodržovat. Z ust. § 2 odst. 2 zákoníku práce plyne, že: „Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“ Pracuje-li zaměstnanec (po dohodě se svým zaměstnavatelem) mimo pracoviště zaměstnavatele, přičemž tato dohoda musí být sjednána písemně, je zaměstnavatel povinen vést evidenci jeho pracovní doby totožně jako mu to zákon ukládá pro ostatní zaměstnance. Tato evidence může mimo jiné sloužit pro účely výpočtu náhrad za výdaje, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s výkonem práce (náklady na energie, internet, ale také opotřebení vlastního vybavení). Zaměstnavatelé musejí poskytnout zaměstnanci náhradu nákladů při home officu, ať už ve formě skutečně prokázaných nákladů (účtenka), popř. prostřednictvím dohodnutého paušálu (odhadnuté částky). V prvním případě se jeví značně složité určit, v jaké výši čerpal zaměstnanec náklady na energii pro pracovní účely, tj. jakou část představuje energie spotřebovaná při plnění pracovních povinností a jakou část spotřebované energie představují tzv. soukromé účely. Nově tedy bude možné na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem stanovit tzv. paušál za každou hodinu odpracovanou z domova jakožto náhradu všech nejběžnějších nákladů. V obou případech by se mělo jednat o daňově uznatelnou částku, neboť smyslem této úpravy je kompenzovat zaměstnancům, kteří pracují z domova, skutečně vynaložené náklady. Povinností zaměstnance však i nadále zůstane jejich prokázání. Nová právní úprava kromě provedení transpozice evropské legislativy,1 a stanovení podrobnějších pravidel ve vztahu k práci na dálku pamatuje i na individuální potřeby osob pečujících o děti do 9 let, o své blízké anebo těhotné ženy.   autor: Mgr. Jana Hadová   [1] směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.