Domněnka platební schopnosti při zjišťování úpadku

Pozadí stránky
Domněnka platební schopnosti při zjišťování úpadku
8. 9. 2017
Novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti 1.7.2017, zásadně mění posuzování úpadku u podnikatelů. Nově zakotvené ustanovení § 3 odst. 3 stanoví negativní domněnku úpadku pro podnikatele, kteří vedou účetnictví. Dle této domněnky „platební schopnosti“ se tedy má za to, že podnikající osoba je schopna plnit své peněžité závazky (a není tak dle ust. § 3 odst. 1 v platební neschopnosti) v případě, že mezera krytí je menší než desetina výše všech splatných peněžitých závazků. Mezerou krytí insolvenční zákon rozumí rozdíl mezi výší splatných peněžitých závazků a výší disponibilních prostředků. Bude-li tato mezera do 10% výše splatných peněžitých závazků, nejsou naplněny podmínky platební neschopnosti. Výši mezery krytí může podnikající osoba doložit toliko dvěma dokumenty, a to buď výkazem stavu likvidity anebo výhledem vývoje likvidity. Tyto dokumenty musí být zpracovány odborně kvalifikovanou osobou (znalec, auditor, osoba zabývající se ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí zpracovávající výkaz prostřednictvím předchozích zpracovatelů) a musí být v přísném souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 190/2017 Sb. Případný insolvenční návrh na svou osobu tak může podnikatel odvrátit rychlým aktivním jednáním, když si nechá na základě důkladného zmapování své majetkové situace vyhotovit výkaz či výhled prokazující výši mezery krytí. Závěrem si dovolím upozornit na to, že shora popsané je vyvratitelnou domněnkou. Nelze se tak domnívat, že mezera krytí ve výši do 10% splatných peněžitých dluhů automaticky znamená, že úpadek není dán a insolvenční řízení nebude vedeno. I v situaci, kdy bude mezera krytí ve výši do 10% splatných peněžitých dluhů lze důkazem opaku prokázat platební neschopnost podnikatele a insolvenční řízení na jeho majetek vést. autor: Mgr. Martina Sedlářová

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů.